Search result: 397 articles

x
Year 2016 x
Article

The Satellite and the Individual

The Legal Resolution of Remote Sensing

Journal International Institute of Space Law, Issue 3 2016
Authors P.J. Blount
Author's information

P.J. Blount
University of Mississippi School of Law.

Andrea J. Harrington
University of Mississippi School of Law, 481 Chucky Mullins Dr, Office 3068, University, MS, USA 38677, ajharrin@olemiss.edu.

Gabriella Catalano Sgrosso
University of Rome, Italy, sgrossogabriella@gmail.com.

Ali Akbar Golroo
Dr. Ali Akbar Golroo, Aerospace Research Institute, Iran, ali@ari.ac.ir.

Hamid Kazemi
Dr. Hamid Kazemi, Aerospace Research Institute, Iran, h.kazemi@ari.ac.ir.
Article

Time for Improvement

The 1986 UN Remote Sensing Principles in the Information Age

Journal International Institute of Space Law, Issue 3 2016
Authors Stefan A. Kaiser
Author's information

Stefan A. Kaiser
LLM (McGill). Wassenberg, Germany, stefanakaiser@aol.com. This paper represents the author’s personal opinion and shall not be attributed to any organization with which he is affiliated. © Copyright by Stefan A. Kaiser, 2016. Published by American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., with permission. Stefan A. Kaiser, ‘Time for Improvement: The 1986 UN Remote Sensing Principles in the Information Age’ Proceedings of the 59th Colloquium on the Law of Outer Space (2016).

  Op donderdag 12 en vrijdag 13 november 2015 vond het eerste internationale besloten expertenseminarie van RETHINKIN. plaats te Gent en Kortrijk. Dit seminarie is het initiatief van de Wetenschappelijke Onderzoeks Groep (WOG) RETHINKIN. (Rethinking legal kinship studies in the Low Countries). Deze WOG is het resultaat van de samenwerking tussen enerzijds de Vlaamse Vereniging voor Familie & Recht (V.Fam.) en anderzijds de Nederlandse Alliantie Familie & Recht. Het doel van RETHINKIN. is het herdefiniëren van het familierecht in de Lage Landen (www.rethinkin.eu).
  Op het seminarie debatteerden internationale experten gedurende twee dagen over twee thema’s: de vergoeding van huishoudelijke inspanningen in relaties enerzijds en de zorg voor ouderen anderzijds. Deze topics werden op de eerste dag geanalyseerd vanuit economisch standpunt. Hierna wordt enkel ingegaan op de tweede dag van het seminarie, waarop beide thema’s in juridisch en historisch perspectief werden geplaatst.
  On Thursday 12 and Friday 13 November 2015, the first international closed expert seminar of RETHINKIN. took place in Ghent and Kortrijk. This seminar was an initiative of the Scientific Research Group (WOG) RETHINKIN. (Rethinking legal kinship studies in the Low Countries). This WOG is the result of a cooperation between the Flemish Association of Family & Law (V.Fam.) and the Dutch Alliance Family & Law. RETHINKIN. steers the scientific redefinition of family law in the Low Countries and aims at taking a leading international role in this scientific discussion (www.rethinkin.eu).
  At this seminar, international experts discussed two themes: the remuneration of household production and informal elderly care. On the fhe first day these themes were analysed from an economic point of view. On the second day of the expert seminar, both of the themes were studied from a legal and a historical perspective. In this report, only the second day of the seminar will be discussed.


Katrien De Vos Ph.D.
Katrien De Vos is promovenda aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.
Article

Title IV of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015

A Critical Step Forward in Facilitating the Development of a Viable Space Infrastructure

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2016
Authors Sagi Kfir and Ian Perry
Author's information

Sagi Kfir
Sagi Kfir is General Counsel at Deep Space Industries

Ian Perry
Ian Perry is independent researcher.

Olga A. Volynskaya
ROSCOSMOS, Russian Federation, volynskaya.oa@roscosmos.ru.
Article

COSPAR Recommendations in a New Context?

Environmental Aspects of Space Mining

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2016
Authors Mahulena Hofmann
Author's information

Mahulena Hofmann
Professor, JUDr. CSc., University of Luxembourg, Luxembourg, Mahulena. Hofmann@uni.lu. The author would like to thank Dr. Petra Rettberg (DLR) and Prof. John Rummel, PhD. (East Carolina University) for their very valuable information and advice.
Article

The End of the Concept of “Common Heritage of Mankind”?

The Views of State Parties to the Moon Agreement

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2016
Authors Irmgard Marboe
Author's information

Irmgard Marboe
University of Vienna, Austria, irmgard.marboe@univie.ac.at.

Hamid Kazemi
Dr. Hamid Kazemi, Aerospace Research Institute, Iran, h.kazemi@ari.ac.ir.

Ali Akbar Golroo
Dr. Ali Akbar Golroo, Aerospace Research Institute, Iran, ali@ari.ac.ir.

Melissa K. Force
MK Force Consulting, Los Angeles, CA, Force@MKForce.com.

Ram S. Jakhu
Prof. Ram S. Jakhu, McGill University, Canada: ram.jakhu@mcgill.ca

Steven Freeland
Prof. Steven Freeland, Western Sydney University, Australia: s.freeland@westernsydney.edu.au

Olavo de O. Bittencourt Neto
Professor Doctor, Catholic University of Santos, olavo.bittencourt@unisantos.br.
Article

3D Printing Using Material from Celestial Bodies

A Method to Circumvent the Non-Appropriation Principle?

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2016
Authors Michael Chatzipanagiotis
Author's information

Michael Chatzipanagiotis
Legal Consultant, Aetherspace Consultants Ltd, Nicosia, Cyprus, Adjunct Lecturer, University of Cyprus – Legal Faculty, Nicosia, Cyprus, m.chatzipanagiotis@ aetherspace-consultants.com.

Virgiliu Pop
Romanian Space Agency, 21-25, Mendeleev Street, Bucharest, 010362, Romania, virgiliu.pop@rosa.ro.
Article

Access_open The Hague Space Resources Governance Working Group

A Progress Report

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2016
Authors Tanja Masson-Zwaan, René Lefeber, Giuseppe Reibaldi e.a.
Author's information

Tanja Masson-Zwaan
Tanja Masson-Zwaan, International Institute of Air & Space Law, Leiden University, The Netherlands, t.l.masson@law.leidenuniv.nl.

René Lefeber
René Lefeber, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands, rene.lefeber@minbuza.nl.

Giuseppe Reibaldi
Giuseppe Reibaldi, International Academy of Astronautics (IAA), France, giuseppe.reibaldi@gmail.com.

Merinda Stewart
Merinda Stewart (corresponding author), International Institute of Air & Space Law, Leiden University, The Netherlands, m.e.stewart@law.leidenuniv.nl.

  Dit artikel ontleedt het vaderschap, zowel op Belgisch als Europees niveau. Wie juridisch als vader wordt aangeduid, is niet altijd biologisch of sociaal vader voor een kind. Hoe dient de afweging van rechten en plichten voor deze verschillende vaders dan te gebeuren?
  Deel één bespreekt de vaderlijke afstamming naar Belgisch recht aan de hand van recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. In vier centrale thema’s wordt het standpunt van het Hof geplaatst tegenover dat van de wetgever en het EHRM. Aan bod komen: bezit van staat, vervaltermijnen, het belang van het kind en verboden afstamming. De doelstelling lijkt het bewerkstelligen van een grotere individualisering van het afstammingsrecht. Dit leidt tot een patstelling voor de wetgever, die zal moeten bepalen hoe het afstammingsrecht naar de toekomst toe wordt geconstrueerd. Verdedigd wordt dat een belangenafweging zich voornamelijk dient te situeren bij de betwistingsprocedure, daar waar bij gebrek aan een reeds gevestigd juridisch vaderschap de biologische band mag primeren.
  Vervolgens wordt het vaderschap naast het moederschap geplaatst. Waar voor moeders een zekere vanzelfsprekendheid geldt, is dit allesbehalve zo voor vaders. Bovendien heeft de moeder een bepaalde zeggenschap over wie de vader van het kind wordt.
  Na een toelichting van het begrip ouderlijk gezag wordt de kneedbaarheid ervan aangegrepen om nieuwe voorstellen te formuleren. Ingrepen op het ouderlijk gezag, waaronder de ontzetting, kunnen ervoor zorgen dat een sociaal onwenselijke biologische afstammingsband alsnog kan worden gevestigd. Wanneer meerdere vaderfiguren zich aandienen, kan een uitbreiding van (bepaalde) gezagsrechten naar andere personen soelaas bieden.
  Tot slot verkennen we de verdeling van verschillende vaderfuncties over meerdere personen, zoals die reeds bestaat voor het omgangsrecht en de alimentatieverplichting. De lege ferenda wordt gepleit voor een “attest van verwekkerschap”, een verklaring naar recht van het biologisch verwekkerschap, waaraan bepaalde rechtsgevolgen worden gekoppeld.
  This article analyses fatherhood from a Belgian and European context. The legal father is not necessarily the biological or social father. How should we balance the rights and obligations of these different kinds of fatherhood?
  Part one reviews paternity in Belgian law through recent jurisprudence of the Supreme Court. In four central themes the Supreme Court’s position is weighed against that of the legislator and the ECHR. The four central themes are discussed in the following order: “possession of state”, statutes of limitations, the best interests of the child, and illegal filiation. The aim of the Supreme Court seems to be a case by case appreciation of filiation. It is then up to the legislator to decide how legal parentage is to be construed in the future. A balancing of interests should be the primary - and maybe even exclusive - consideration when the paternity is disputed. Where legal paternity has yet to be established, biological ties should be decisive.
  Next, legal paternity will be compared to legal maternity. Whereas establishing legal parentage seems to be quite evident in the case of mothers, this is not so straightforward for fathers. Moreover the mother has a say in who is to be the legal father.
  After a clarification ofthe concept ‘parental authority’, its flexible nature is taken as a starting point to suggest new solutions. Intervening in parental authority allows us to establish the socially undesirable biological paternity.In the case of multiple father figures, an expansion of specific authority rights to others may offer an alternative solution.
  Lastly, we explore the possibility of sharing paternal rights and obligations among multiple candidates, as is the case for visitation rights and child support obligations. We argue in favour of a “certificate of procreation” - a declaration of biological relationship that generates specific legal consequences.


Eline Smeuninx MA
Eline Smeuninx graduated from the law faculty of the University of Antwerp in 2014. She now specialises in medical law. As of September 2015 she will work as an associate in a law firm in Antwerp.

Akiko Watanabe
Independent Researcher, Japan, akiko.watanabe109@gmail.com.

Olga Stelmakh-Drescher
Dr. Olga Stelmakh-Drescher, Institute of Air and Space Law, McGill University, Canada.

Ivan Kosenkov
Mr. Ivan Kosenkov, Skolkovo Foundation, MGIMO (Moscow State Institute of International Relations), Russian Federation.
Showing 361 - 380 of 397 results
1 2 12 13 14 15 16 17 19
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.