Search result: 1503 articles

x
Article

The strategic use of terminology in restorative justice for persons harmed by sexual violence

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2020
Keywords Restorative justice, sexual violence, victim, survivor, feminism
Authors Shirley Jülich, Julienne Molineaux and Malcolm David Green
AbstractAuthor's information

  An argument for the importance of strategically selected terminology in the practice of restorative justice in sexual violence cases is presented through reviews of restorative justice, communication, social constructivist and feminist literature. The significance of language and its impact on those who use it and hear it is established from its use in classical antiquity, psychotherapy and semantics. The use of the terms ‘victim’ and ‘survivor’ is explored in the fields of legal definitions and feminist theory. Reports in the existing restorative justice literature are used to bring together the literature on the impact of the use of terminology and the legal and feminist understandings of the significance of the use of the terms ‘victim’ and ‘survivor’. We argue that the restorative justice practitioner has a crucial role in guiding the person harmed in sexual violence cases in the strategic use of ‘victim’ and ‘survivor’ to enhance the positive impact of terminology on the persons harmed in acts of sexual violence. Conclusions from our explorations support the creation of a proposed sexual violence restorative justice situational map for use as a navigational aid in restorative justice practice in sexual violence cases.


Shirley Jülich
Shirley Jülich is Senior Lecturer at the School of Social Work at the Massey University, New Zealand.

Julienne Molineaux
Julienne Molineaux is Senior Research Officer at the School of Social Sciences, Auckland University of Technology, New Zealand.

Malcolm David Green
Malcolm David Green is Assistant Lecturer at the School of Communication, Journalism, and Marketing at Massey University, New Zealand. Contact author: m.d.green@massey.ac.nz.

Aleksandar Marsavelski
Aleksandar Marsavelski is an Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia.
Article

John Braithwaite

standards, ‘bottom-up’ praxis and ex-combatants in restorative justice

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2020
Authors Kieran McEvoy and Allely Albert
Author's information

Kieran McEvoy
Kieran McEvoy is Professor of Law and Transitional Justice and Senior Fellow at the Senator George J. Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice, Queens University Belfast, UK.

Allely Albert
Allely Albert is a PhD student with a University Studentship at the Senator George J. Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice, Queens University Belfast, UK.

Jo-Anne Wemmers
Jo-Anne Wemmers is Professor in the School of Criminology, University of Montreal, Canada.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, USA.

Philip Pettit
Philip Pettit is L.S. Rockefeller University Professor of Human Values, University Center for Human Values, Princeton University, Princeton, USA, and Distinguished University Professor of Philosophy, School of Philosophy, Australian National University, Canberra, Australia.

  This article engages in a comparison of the regulation of PR in the Netherlands and the UK (specifically England and Wales). The latter is a good comparator as it operates a similar regulatory approach to the Netherlands, that of conditional acceptance of PR, the condition being (prior) consent. Furthermore, the UK boasts a more detailed and mature legal framework that continues to be tested through caselaw, and thus offers insight into how a regulatory approach conditional upon the (prior) consent of the deceased can fare.
  The article starts with a brief exposition of the new Dutch guidelines and the current legislative position in the Netherlands vis-à-vis posthumous reproduction (part II). Likewise, the relevant UK guidelines and legislative position are summarized (part III). This article draws out the similarities and differences between the two regimes, as well as engaging in a critical analysis of the regulations themselves. It then looks at how the UK regime has been challenged in recent years through caselaw in anticipation of the issues that might confront the Netherlands in future (part IV). The article concludes (part V) that the key lesson to be drawn from the UK experience is that clarity and consistency is crucial in navigating this ethically, emotionally, and time sensitive area. Further, that both the UK and the Netherlands can expect demand for more detailed and precise regulatory guidance as requests for the procedure increase, and within evermore novel circumstances.

  ---

  Dit artikel vergelijkt de regulering van postume reproductie (PR) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (in het bijzonder Engeland en Wales). Laatstgenoemde is daarvoor zeer geschikt, aangezien het VK een vergelijkbare reguleringsbenadering heeft als Nederland, namelijk de voorwaardelijke acceptatie van PR, waarbij (voorafgaande) toestemming de voorwaarde is. Bovendien beschikt het VK over een gedetailleerder en volwassener juridisch kader dat continu wordt getoetst door middel van rechtspraak. Dit kader biedt daarmee inzicht in hoe een regulerende benadering met als voorwaarde (voorafgaande) toestemming van de overledene kan verlopen.
  Het artikel vangt aan met een korte uiteenzetting van de nieuwe Nederlandse richtlijnen en de huidige positie van de Nederlandse wetgever ten opzichte van postume reproductie (deel II). De relevante Britse richtlijnen en het wetgevende standpunt worden eveneens samengevat (deel III). Vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen tussen de twee regimes naar voren gebracht, met daarbij een kritische analyse van de regelgeving. Hierop volgt een beschrijving van hoe het VK de afgelopen jaren is uitgedaagd in de rechtspraak, daarmee anticiperend op vraagstukken waarmee Nederland in de toekomst te maken kan krijgen (deel IV). Tot slot volgt een conclusie (deel V) waarin wordt aangetoond dat de belangrijkste les die uit de Britse ervaring kan worden getrokken, is dat duidelijkheid en consistentie cruciaal zijn bij het navigeren door dit ethische, emotionele en tijdgevoelige gebied. En daarnaast, at zowel het VK als Nederland een vraag naar meer gedetailleerde en precieze regelgeving kunnen verwachten naarmate verzoeken om deze procedure toenemen, met daarbij steeds weer nieuwe omstandigheden.


Dr. N. Hyder-Rahman
Nishat Hyder-Rahman is a Post-doctoral Researcher at the Utrecht Centre for European Research into Family Law, Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University.
Article

Still Consociational? Belgian Democracy, 50 Years After ‘The Politics of Accommodation’

Journal Politics of the Low Countries, Issue 1 2020
Keywords Belgium, consociational democracy, Lijphart, federalism, ethnolinguistic conflict
Authors Didier Caluwaerts and Min Reuchamps
AbstractAuthor's information

  Despite the enduring importance of Lijphart’s work for understanding democracy in Belgium, the consociational model has come under increasing threat. Owing to deep political crises, decreasing levels of trust in elites, increasing levels of ethnic outbidding and rising demands for democratic reform, it seems as if Lijphart’s model is under siege. Even though the consociational solution proved to be very capable of transforming conflict into cooperation in Belgian politics in the past, the question we raise in this article is whether and to what extent the ‘politics of accommodation’ is still applicable to Belgian democracy. Based on an in-depth analysis of the four institutional (grand coalition, proportionality, mutual veto rights and segmental autonomy) and one cultural (public passivity) criteria, we argue that consociational democracy’s very nature and institutional set-up has largely hollowed out its potential for future conflict management.


Didier Caluwaerts
Didier Caluwaerts is professor of political science at the Vrije Universiteit Brussel. His research deals with democratic governance and innovation in deeply divided societies. With Min Reuchamps, he has recently published “The Legitimacy of Citizen-led Deliberative Democracy: The G1000 in Belgium” (Routledge, 2018).

Min Reuchamps
Min Reuchamps is professor of political science at the Université catholique de Louvain (UCLouvain). His teaching and research interests are federalism and multi-level governance, democracy and its different dimensions, relations between language(s) and politics and in particular the role of metaphors, as well as participatory and deliberative methods.

  De grote toestroom van migranten en asielzoekers in de EU houdt vandaag nog steeds verschillende regelgevers wakker. Niet alleen de nationale overheden, maar ook de EU-regelgevers zoeken naarstig naar oplossingen voor de problematiek. Daartoe trachten de EU-regelgevers het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) bij te werken.
  Binnen de groep migranten en asielzoekers bestaat een specifiek kwetsbaar individu: de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV). Hij is zowel vreemdeling als kind en kreeg reeds ruime aandacht binnen de rechtsleer. Nochtans werd deze aandacht niet altijd weerspiegeld in de EU-wetgeving. Het lijkt alsof hij door de regelgevers af en toe uit het oog verloren werd.
  Uit het onderzoek blijkt dat de EU-regelgevers nog een zekere weg te gaan hebben. In de eerste plaats bestaat er wat betreft het geheel aan regels met betrekking tot de NBMV weinig coherentie. De EU-regelgevers zouden bijvoorbeeld meer duidelijkheid kunnen scheppen door een uniforme methode vast te leggen voor de bepaling van de leeftijd van de NBMV. Hetzelfde geldt voor een verduidelijking van de notie ‘het belang van het kind’ binnen asiel en migratie. Verder blijken de Dublinoverdrachten en de vrijheidsontneming van de NBMV nog steeds gevoelige pijnpunten. Hier en daar moet aan de hervorming van het asielstelsel nog wat gesleuteld worden, zodat de rechten van de NBMV optimaal beschermd kunnen worden.
  ---
  Today, the large influx of migrants and asylum seekers into the European Union (EU) keeps several regulators awake. Not only national authorities, but EU regulators too are diligently searching for solutions to the problems. To this end, EU regulators are seeking to update the Common European Asylum System (CEAS).
  There is however a particularly vulnerable individual within the group of migrants and asylum seekers: the unaccompanied alien minor (UAM). These minors already received a great deal of attention within legal doctrine. However, this attention was not always reflected in EU legislation. It seems as if UAM are occasionally lost from sight by the regulators.
  This article shows that the EU regulators still have a certain way to go. First, there is little coherence in the set of rules relating to the UAM. The EU regulators could, for example, create more clarity by laying down a uniform method for determining the age of the UAM. The same applies to a clarification of the notion of 'best interests of the child' within the context of asylum and migration. Second, the proposal for a new Dublin Regulation and the proposal for a new Reception Conditions Directive still appear to be sensitive. Here and there, the reform of the asylum system still needs adjustments, so that the rights of UAM can be optimally protected."


Caranina Colpaert LLM
Caranina Colpaert is PhD researcher
Article

Gender Neutrality in EU Legislative Drafting

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1 2020
Keywords legislative drafting, EU legislation, EU treaties, multilingualism, gender neutrality
Authors William Robinson
AbstractAuthor's information

  In the English-speaking world the issue of gender-neutral drafting in legislation has been a much discussed topic for many years, and there are few legislative drafting manuals in the English-speaking world that do not address the issue.
  The EU and its institutions also attach great importance to gender issues, as is shown by the solemn commitments in EU texts to gender equality, by the establishment at the EU level of bodies or committees to focus on those issues, and by the EU actions and policies that seek to address them. But the issue of gender-neutral drafting in legislation is not even mentioned in the guidance drawn up by the legislative drafting experts of the EU institutions.
  This contribution, therefore, looks at how gender issues are dealt with in practice in the EU Treaties and in EU legislation. It finds signs of a traditional approach that is beginning to evolve but only slowly and somewhat unevenly.
  The contribution considers some of the reasons behind the approach taken by the EU institutions to gender neutrality in drafting and the impact of the important EU principles of multilingualism and multiculturalism before seeking to draw some conclusions.


William Robinson
Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies in London; formerly a coordinator in the Quality of Legislation Team of the European Commission Legal Service.
Article

Access_open On the Eve of Web-Harvesting and Web-Archiving for Libraries in Greece

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords web harvesting, data analysis, text & data mining, TDM: Proposal EU Copyright Directive
Authors Maria Bottis, Marinos Papadopoulos, Christos Zampakolas e.a.
AbstractAuthor's information

  This conference paper submitted on the occasion of the 8th International Conference on Information Law and Ethics (University of Antwerp, December 13-14, 2018) that focused on modern intellectual property governance and openness in Europe elaborates upon the Text and Data Mining (TDM) issue in the field of scientific research, which is still-by the time of composition of this paper-in the process of discussion and forthcoming voting before the European Parliament in the form of provision(s) included in a new Directive on Copyright in the Digital Single Market. TDM is included in the proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market-Proposal COM(2016)593 final 2016/0280(COD) that was submitted to the European Parliament.


Maria Bottis
Associate Professor, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Corfu, Greece.

Marinos Papadopoulos
Attorney-at-Law, Independent Researcher, PhD, MSc, JD, Athens, Greece.

Christos Zampakolas
Archivist/Librarian, Independent Researcher, PhD, MA, BA, Ioannina, Greece.

Paraskevi Ganatsiou
Educator, MA, BA, Prefecture of Ionian Islands, Corfu, Greece.
Article

Access_open Changes in the Medical Device’s Regulatory Framework and Its Impact on the Medical Device’s Industry: From the Medical Device Directives to the Medical Device Regulations

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords Medical Device Directive, Medical Device Regulation, regulatory, European Union, reform, innovation, SPCs, policy
Authors Magali Contardi
AbstractAuthor's information

  Similar to pharmaceutical products, medical devices play an increasingly important role in healthcare worldwide by contributing substantially to the prevention, diagnosis and treatment of diseases. From the patent law perspective both, pharmaceutical products and a medical apparatus, product or device can be patented if they meet the patentability requirements, which are novelty, inventiveness and entail industrial applicability. However, regulatory issues also impact on the whole cycle of the innovation. At a European level, enhancing competitiveness while ensuring public health and safety is one of the key objectives of the European Commission. This article undertakes literature review of the current and incoming regulatory framework governing medical devices with the aim of highlighting how these major changes would affect the industry at issue. The analysis is made in the framework of an on-going research work aimed to determine whether SPCs are needed for promoting innovation in the medical devices industry. A thorough analysis the aforementioned factors affecting medical device’s industry will allow the policymakers to understand the root cause of any optimal patent term and find appropriate solutions.


Magali Contardi
PhD candidate; Avvocato (Italian Attorney at Law).
Article

Access_open Access and Reuse of Machine-Generated Data for Scientific Research

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords machine-generated data, Internet of Things, scientific research, personal data, GDPR
Authors Alexandra Giannopoulou
AbstractAuthor's information

  Data driven innovation holds the potential in transforming current business and knowledge discovery models. For this reason, data sharing has become one of the central points of interest for the European Commission towards the creation of a Digital Single Market. The value of automatically generated data, which are collected by Internet-connected objects (IoT), is increasing: from smart houses to wearables, machine-generated data hold significant potential for growth, learning, and problem solving. Facilitating researchers in order to provide access to these types of data implies not only the articulation of existing legal obstacles and of proposed legal solutions but also the understanding of the incentives that motivate the sharing of the data in question. What are the legal tools that researchers can use to gain access and reuse rights in the context of their research?


Alexandra Giannopoulou
Institute for Information Law (IViR) – University of Amsterdam.

Susan L. Brooks
Susan Brooks is an Associate Dean and Professor of Law, Drexel University Kline School of Law, Philadelphia, USA.

Jo-Anne Wemmers
Jo-Anne Wemmers is a Full Professor at the School of Criminology, Université de Montréal (Canada) and Researcher at the International Centre for Comparative Criminology, Montréal, Canada.

Albert Dzur
Albert Dzur is Distinguished Research Professor, Departments of Political Science and Philosophy, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA.
Article

The European Union and Space

A ‘Star Wars’ Saga?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords EU space competence, EU Space Policy, Galileo, Copernicus, Framework Agreement ESA-EU
Authors Rebecca-Emmanuela Papadopoulou
AbstractAuthor's information

  This article explores the complex relationship between the European Union (EU) and space, alias space’s ever-growing place and role in the EU legal order. Two distinct paths are identified in this respect. On the one hand, as from the mid-1980s and despite the lack of an express ‘space competence’, space policy parameters were introduced in EU acts regulating telecommunications, satellite communications and electronic databases, but only to the extent necessary to serve the functioning of the single market. On the other hand, an autonomous EU Space Policy has been progressively elaborated as from the late 1990s through several initiatives, namely the strengthening of the collaboration with the European Space Agency and the setting up of the Galileo and Global Monitoring for Environment and Security (GMES)/Copernicus programmes. This tendency was corroborated by the conferral of an express space competence on the EU by the Lisbon Treaty, whose constitutional and institutional implications are explored in this article. It is submitted that the new space competence shall allow the EU to reach a stage of maturity and claim a greater degree of autonomy at the international level and, at the same time, to project its own governance model, thus enhancing the quality of international cooperation in space.


Rebecca-Emmanuela Papadopoulou
Rebecca-Emmanuela Papadopoulou is Assistant Professor, Law School, NKUA.
Article

Law Reform in Ireland

Implementation and Independence of Law Reform Commission

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords law reform, statute law revision, better regulation, access to legislation, lawyer’s law
Authors Edward Donelan
AbstractAuthor's information

  This article describes the origins and work of the Law Reform Commission in Ireland. The model follows that in Common Law countries. Its work includes both substantive law reform and statute law revision (weeding out spent or unused statutes and undertaking consolidation or other work to make statute law more accessible.) The work of the Commission focuses on ‘lawyers’ law’ and, therefore, avoids subjects that could be politically controversial. Consequentially, the bulk of its recommendations are accepted and translated into legislation.


Edward Donelan
Edward Donelan, PhD, M.A., Barrister-at-Law (Kings Inns, Dublin, Middle Temple, London), Dip. Eur. Law, Dip. Arb. Better Regulation and Legislative Drafting Expert, currently working on projects with the Attorney General in Botswana to develop a programme of law reform for the newly established Law Reform Unit in the Chambers of the Attorney General.
Article

The New Regulation Governing AIR, VIR and Consultation

A Further Step Forward Towards ‘Better Regulation’ in Italy

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords regulation, RIA, regulatory impact analysis, impact assessment, evaluation, consultation
Authors Victor Chimienti
AbstractAuthor's information

  This article describes the scope and contents of the newly adopted regulation governing regulatory impact analysis (RIA) and ex post evaluation of regulation (ExPER) in the Italian legal system. The article shows that this regulation has the potential to improve regulatory governance in Italy. Not only does it introduce innovations designed to increase transparency and participation, especially through strengthened consultation and communication mechanisms, but it also aims to improve the quality and effectiveness of regulatory analysis and evaluation activities. How the new regulation will be applied in practice, however, remains to be seen. In the meantime, the new set of rules are a welcome addition to Italy’s Better Regulation policy.


Victor Chimienti
Victor Chimienti is an international and EU lawyer currently working as a free-lance consultant on donor funded projects. In 1997, he graduated in Law with full marks at the University of Bari “Aldo Moro” (Italy), and, in 2006, obtained his Ph.D in International and EU Law from the same university. Meanwhile, he had attended post-graduate legal studies at LUISS University in Rome, Italy, specialising in international and EC business law. Dr. Chimienti has also served as Lecturer in International and Trade Law at the University of Foggia, Italy, and as Research Scholar in International & Comparative Law at the University of Michigan, USA. Among others, he specialises in Better Regulation tools and procedures, such as Regulatory Impact Analysis (RIA), Ex-Post Evaluation of Legislation, Monitoring, and Public Consultation.
Article

APEC Online Dispute Resolution Framework

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 2 2019
Keywords APEC, ODR, e-Commerce, small business, dispute resolution
Authors Michael J. Dennis
AbstractAuthor's information

  The Internet and communications technology are changing every aspect of our lives. Now ODR is set to revolutionize commercial dispute resolution across APEC with the adoption of a new ODR Collaborative Framework. In this article, we will look at the challenges APEC small businesses face today and how the APEC ODR Collaborative Framework provides a much-needed solution to improve justice and boost trade.


Michael J. Dennis
Private International Law Consulting, ODR Advisor to the APEC Economic Committee.
Showing 161 - 180 of 1503 results
1 2 5 6 7 9 11 12 13 49 50
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.