Search result: 480 articles

x
Article

Access_open Using restorative justice to rethink the temporality of transition in Chile

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 2 2021
Keywords temporality, transitional justice, restorative justice, Chile, ongoingness, multilayeredness & multidirectionality
Authors Marit de Haan and Tine Destrooper
AbstractAuthor's information

  Assumptions of linear progress and a clean break with the past have long characterised transitional justice interventions. This notion of temporality has increasingly been problematised in transitional justice scholarship and practice. Scholars have argued that a more complex understanding of temporalities is needed that better accommodates the temporal messiness and complexity of transitions, including their ongoingness, multilayeredness and multidirectionality. Existing critiques, however, have not yet resulted in a new conceptual framework for thinking about transitional temporalities. This article builds on insights from the field of restorative justice to develop such a framework. This framework foregrounds longer timelines, multilayered temporalities and temporal ecologies to better reflect reality on the ground and victims’ lived experiences. We argue that restorative justice is a useful starting point to develop such a temporal framework because of its actor-oriented, flexible and interactive nature and proximity to the field of transitional justice. Throughout this article we use the case of Chile to illustrate some of the complex temporal dynamics of transition and to illustrate what a more context-sensitive temporal lens could mean for such cases of unfinished transition.


Marit de Haan
Marit de Haan is a PhD researcher at the Human Rights Centre of Ghent University, Belgium.

Tine Destrooper
Tine Destrooper is Associate Professor of Transitional Justice at the Human Rights Centre of Ghent University, Belgium. Contact author: marit.dehaan@ugent.be.

Stephan Parmentier
Stephan Parmentier is a Professor of Sociology of Law, Crime and Human Rights at the Faculty of Law, KU Leuven, Belgium. Contact author: stephan.parmentier@kuleuven.be.

Lukas van den Berge
Lukas van den Berge is assistent professor of legal theory at Utrecht University.

  Deze analyse bespreekt uitvoerig de argumenten van voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel ter versoepeling van de Belgische abortuswetgeving (2019-…). Het fel bediscussieerde wetsvoorstel beoogt het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon uit te breiden en abortus te destigmatiseren. Door vrijwillige zwangerschapsafbreking als gezondheidszorg te kwalificeren geven de indieners van het wetsvoorstel tevens de voorkeur aan een gezondheidsrechtelijk traject op maat van de zwangere persoon als patiënt. De inkorting van de wachtperiode-en het schrappen van abortusspecifieke informatieverplichtingen geven in die zin blijk van vertrouwen in de zwangere persoon, in het kwalitatief handelen van de zorgverlener en in de waarborgen die het gezondheidsrecht reeds biedt. De wetgever dient met andere woorden uit te maken (1) welke regels hij in de context van abortus nodig acht, (2) of deze regels reeds worden gewaarborgd door de algemene gezondheidswetten- en deontologie, en (3) of de vooropgestelde regels hun doel bereiken. Een uitbreiding van het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon wordt tevens bewerkstelligd door de termijnuitbreiding van twaalf naar achttien weken voor abortus op verzoek. Een keuze voor een termijn is steeds in zekere mate willekeurig, doch reflecteert een beleidsethische keuze waarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van ongeboren leven en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon. Praktische bekommernissen vormen hierbij geen fundamenteel bezwaar tegen een termijnuitbreiding maar dienen, in overleg met de betrokken sector, te worden geanticipeerd en maximaal te worden opgevangen door middel van organisatorische (niet-noodzakelijk juridische) initiatieven. Ten slotte beogen de indieners van het wetsvoorstel opheffing van alle strafsancties voor vrijwillige zwangerschapsafbreking. Op rechtstheoretisch vlak blijven echter vragen bestaan omtrent de manier waarop dit voorstel een volledige depenalisering doorvoert. Hoewel het tuchtrecht enige rol kan spelen bij gebrek aan strafsancties, creëert de vooropgestelde depenalisering van ongeoorloofde zwangerschapsafbreking door een arts een rechtsonzekere situatie.
  ---
  This analysis extensively discusses the arguments of supporters and opponents of the legislative proposal to relax the Belgian abortion legislation (2019-…). The heavily debated proposal primarily aims to expand the pregnant person’s right to self-determination and to destigmatise abortion. By qualifying consensual termination of pregnancy as health care, the supporters of the proposal also prioritise an individualised, health-oriented approach towards the pregnant person as patient. In the same vein, the diminished waiting period and the removal of abortion-specific information duties express trust in the pregnant person, in the qualitative conduct of the health care provider, and in the guarantees that the health law already provides. In other words, the legislator must determine 1) which regulations it deems necessary in the context of abortion, 2) whether these regulations are already guaranteed by general health laws and ethics, and 3) whether the proposed regulations achieve their intended purpose. An expansion of the pregnant person’s right to self-determination is also achieved by the extension from twelve to eighteen weeks as a limit for abortion on request. Although a time limit is always arbitrary to some extent, it mainly reflects a policy-ethical decision in which a balance is sought between the protection of unborn life and the pregnant person’s right to self-determination. Practical concerns do not establish a fundamental objection to the extension of such limit, but must, in consultation with the medical profession, be anticipated and dealt with as much as possible by means of organisational (not necessarily legal) initiatives. Finally, the proposal lifts all criminal sanctions currently applicable to consensual termination of pregnancy. On a legal-theoretical level, however, questions remain about the way in which the proposal implements full depenalisation. Although disciplinary law can play some role in the absence of criminal sanctions, the depenalisation of unlawful termination of pregnancy by a health care professional produces legal uncertainty.


F. De Meyer
Fien De Meyer doet doctoraatsonderzoek naar regelgeving inzake abortus aan de Universiteit van Antwerpen.

C. De Mulder
Charlotte De Mulder doet doctoraatsonderzoek naar het statuut van ongeboren leven aan de Universiteit van Antwerpen.
Article

The Reform of Contract Rules in China’s New Civil Code

Successes or Pitfalls

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords Civil Code of the People’s Republic of China, Contracts of the Civil Code, Chinese legal system, legislative history
Authors Peng Guo and Linxuan Li
AbstractAuthor's information

  The Civil Code of the People’s Republic of China (Civil Code) came into force on 1 January 2021. Book III on Contracts of the Civil Code has adopted significant changes compared to the old Chinese Contract Law (Contract Law). This article provides a comprehensive and systemic analysis of those changes from structure to content, from legislative technics to values underpinning the Civil Code. It evaluates all the factors in the context of the development of Chinese society, Chinese culture and Chinese legal system.
  This article first outlines the historical background of the development of the Contract Law and the Civil Code. It then moves on to compare the Civil Code and the Contract Law, highlighting the changes in structure, the incorporation of new provisions and the amendments to old provisions in light of contemporary Chinese society and culture. Finally, it argues that the Civil Code is a significant milestone in China’s legislative history; that it reflects the legislative experience and judicial practice in China; that it adds provisions which are innovative and of Chinese characteristics to meet the needs of China’s changing society and legal system; and that it keeps pace with the development of the global law reform and harmonization.


Peng Guo
Peng Guo is a Lecturer in Law, Graduate School of Business and Law, RMIT University, Australia.

Linxuan Li
Linxuan Li, LL.M. University of International Business and Economics, LL.B. Shandong University, China.
Article

Compensation for Victims of Disasters

A Comparative Law and Economic Perspective

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords victim compensation, disaster risk reduction, government relief, insurance, moral hazard, public private partnership
Authors Qihao He and Michael Faure
AbstractAuthor's information

  This article provides a critical analysis of the compensation awarded for victims of disasters. First, general guiding principles of compensation are discussed. Next, various ways of government provided victim compensation, both during the disaster and ex post are critically reviewed. Then the article focuses on ex ante insurance mechanisms for victim compensation, arguing that insurance can play a role in disaster risk reduction. Finally, the article explains how the government can cooperate with insurers in a public-private partnership for victim compensation, thus facilitating the availability of disaster insurance.


Qihao He
Qihao He is Associate Professor of Law, China University of Political Science and Law, College of Comparative Law. Beijing, China. Qihao He acknowledges the financial support of China Ministry of Education Research Program on Climate Change and Insurance (No. 18YJC820024), and Comparative Private Law Innovation Project of CUPL (No. 18CXTD05).

Michael Faure
Michael Faure is Michael G. Faure, Professor of Comparative and International Environmental Law, Maastricht University, and Professor of Comparative Private Law and Economics, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. The authors thank the participants in the symposium of Regulating Disasters through Private and Public Law: Compensation and Policy held in University of Haifa, and the comments from Suha Ballan.
Article

Access_open Approach with Caution

Sunset Clauses as Safeguards of Democracy?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords emergency legislation, sunset clauses, post-legislative review, COVID-19
Authors Sean Molloy
AbstractAuthor's information

  In response to the COVID-19 pandemic, leaders across the globe scrambled to adopt emergency legislation. Amongst other things, these measures gave significant powers to governments in order to curb the spreading of a virus, which has shown itself to be both indiscriminate and deadly. Nevertheless, exceptional measures, however necessary in the short term, can have adverse consequences both on the enjoyment of human rights specifically and democracy more generally. Not only are liberties severely restricted and normal processes of democratic deliberation and accountability constrained but the duration of exceptional powers is also often unclear. One potentially ameliorating measure is the use of sunset clauses: dispositions that determine the expiry of a law or regulation within a predetermined period unless a review determines that there are reasons for extension. The article argues that without effective review processes, far from safeguarding rights and limiting state power, sunset clauses can be utilized to facilitate the transferring of emergency powers whilst failing to guarantee the very problems of normalized emergency they are included to prevent. Thus, sunset clauses and the review processes that attach to them should be approached with caution.


Sean Molloy
Dr Sean Molloy is a Lecturer in Law at Northumbria University.
Article

Access_open Invisible before the law

The legal position of persons with intellectual disabilities under the Dutch Care and Compulsion Act (Wzd) in light of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Journal Family & Law, June 2021
Keywords dicrimination, guardianship, incapacitated adults, legal (in)capacity
Authors F. Schuthof LLM
AbstractAuthor's information

  In the Netherlands, the use of involuntary treatment in the mental health care sector is governed by the Dutch Care and Compulsion Act (Wzd). This study examines the legal position of persons with intellectual disabilities under this Act. The Wzd is analyzed in light of the human rights standards of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The findings of this study show that the Wzd does not meet the standards of Article 12 in several cases. The Wzd does not recognize the legal capacity of persons with intellectual disabilities, it continues to allow for substituted decision-making and support measures are not complemented by adequate safeguards. From a theoretical point of view, an imbalance between the protection of and the respect for the autonomy of persons with intellectual disabilities can be observed. This article formulates several recommendations in order to restore this balance.
  ---
  De Nederlandse Wet zorg en dwang (Wzd) ziet toe op de rechten van mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Dit artikel onderzoekt de juridische positie van mensen met een verstandelijke beperking ten aanzien van deze wet. De Wzd wordt geanalyseerd in relatie tot artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de Wzd in verschillende gevallen niet voldoet aan de normen van artikel 12 VRPH. Zo wordt onder andere de handelingsbekwaamheid, ofwel ‘legal capacity’, van mensen met een verstandelijke beperking niet erkend en blijft plaatsvervangende besluitvorming mogelijk. Vanuit theoretisch oogpunt is er sprake van een disbalans tussen de bescherming van en het respect voor de autonomie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit artikel doet daarom meerdere aanbevelingen om dit evenwicht te herstellen.


F. Schuthof LLM
Fiore Schuthof conducts research into better empowerment and protection of the elderly as a PhD student at Utrecht University (UU).
Editorial

Access_open Where Were the Law Schools?

On Legal Education as Training for Justice and the Rule of Law (Against the ‘Dark Sides of Legality’)

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2021
Authors Iris van Domselaar
Author's information

Iris van Domselaar
Iris van Domselaar is associate professor in legal philosophy and legal ethics at the Amsterdam Law School, University of Amsterdam.
Article

Why an atmosphere of transhumanism undermines green restorative justice concepts and tenets

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2021
Keywords green restorative justice, transhumanism, technological progress, animals, bioethics
Authors Gema Varona
AbstractAuthor's information

  Arising from the notions of green criminology and green victimology, green restorative justice can be defined as a restorative justice focused on environmental harm. Harm in this case is understood as criminalised and non-criminalised, and as individual and collective behaviours damaging the ecosystems and the existence of human and non-human beings. Impacts of environmental harm affect health, economic, social and cultural dimensions, and will be experienced in the short, medium and long term. Within this framework, after linking restorative justice to green criminology and green victimology, I will argue that the current weight of the cultural and social movement of transhumanism constitutes an obstacle to the development of restorative justice in this field. The reason is that it fosters individual narcissism, together with the idea of an absence of limits in what is considered technological progress. This progress is seen as inevitable and good per se, and promotes the perception of a lack of social and moral accountability. This reasoning will lead to some final reflections on how restorative justice has to constantly reinvent itself in order to keep creating a critical and inclusive justice of ‘otherness’. By doing so, restorative justice must join the current interdisciplinary conversation on biopolitics and bioethics.


Gema Varona
Gema Varona is a Senior Researcher at the Basque Institute of Criminology, University of the Basque Country, Donostia/San Sebastián, Spain. Contact author: gemmamaria.varona@ehu.eus.
Article

Environmental justice movements and restorative justice

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 1 2021
Keywords restorative justice, environmental conflicts, environmental justice movements
Authors Angèle Minguet
AbstractAuthor's information

  The worldwide existing environmental conflicts have also given rise to worldwide environmental justice movements. Using a diversity of tools that range from petitions to legal actions, what such movements have often shown is that environmental conflicts rarely find a satisfactory resolution through criminal judicial avenues. Given this reality, the important question then is whether there is a place within environmental justice movements for a restorative justice approach, which would lead to the reparation or restoration of the environment and involve the offenders, the victims and other interested parties in the conflict transformation process. Based on the analysis of environmental conflicts collected by the Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade project (EJOLT), and more specifically on two emblematic environmental conflict cases in Nigeria and in Ecuador, the argument will be made that it is essentially due to the characteristics of environmental conflicts, and due to the fact that they almost never find a satisfactory resolution through traditional judicial avenues, that environmental justice movements ask for a restorative approach, and that restorative justice is a sine qua non condition to truly repair environmental injustices, as long as the worldview and nature of the victims is taken into consideration.


Angèle Minguet
Angèle Minguet is a researcher at the Research Centre in Political Science, Université Saint-Louis – Bruxelles (CReSPo), Belgium. Contact author: angele.minguet@gmail.com.

  La présente contribution vise à analyser les développements jurisprudentiels de la Commission européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’interruption de grossesse. Nous formulons une réponse à la question suivante: vu de l’évolution de la jurisprudence, quelles conclusions pouvons-nous tirer sur la position actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question du droit et de l’accès à l’avortement? À travers une analyse des décisions et arrêts rendus par la Commission et la Cour, nous étudions la façon dont les différents intérêts et droits s’articulent, à savoir ceux de la femme enceinte, du père potentiel, de l’enfant à naître et de la société. Au terme de cette étude, nous déterminons la marge d’appréciation dont jouissent les états membres en la matière, ainsi que la manière dont la Cour réalise une balance des différents intérêts en présence.

  ---
  This contribution aims to analyze the case-law developments of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights in matters of termination of pregnancy. We formulate an answer to the following question: regarding the case-law developments, what can we conclude on the European Court of Human Rights’ current position on the right and access to abortion? Through an analysis of the Commission and the Court’s decisions and judgments, we study how the different interests and rights are articulated, namely those of the pregnant woman, the potential father, the unborn child, and the society. At the end of this study, we determine the member states’ margin of appreciation regarding abortion and how the Court finds a balance between the various concerned interests.


A. Cassiers
Aurélie Cassiers est assistante - doctorante à l'UHasselt. L’auteure souhaite remercier la relecture attentive et les remarques pertinentes de sa promotrice et sa co-promotrice, prof. dr. Charlotte Declerck (UHasselt) et prof. dr. Géraldine Mathieu (UNamur).
Article

Access_open Correcting Wrongful Convictions in France

Has the Act of 2014 Opened the Door to Revision?

Journal Erasmus Law Review, Issue 4 2020
Keywords Final criminal conviction, revision procedure, grounds for revision, preparatory investigative measures, Cour de révision et de réexamen
Authors Katrien Verhesschen and Cyrille Fijnaut
AbstractAuthor's information

  The French ‘Code de procédure pénale’ provides the possibility to revise final criminal convictions. The Act of 2014 reformed the procedure for revision and introduced some important novelties. The first is that it reduced the different possible grounds for revision to one ground, which it intended to broaden. The remaining ground for revision is the existence of a new fact or an element unknown to the court at the time of the initial proceedings, of such a nature as to establish the convicted person’s innocence or to give rise to doubt about his guilt. The legislature intended judges to no longer require ‘serious doubt’. However, experts question whether judges will comply with this intention of the legislature. The second is the introduction of the possibility for the applicant to ask the public prosecutor to carry out the investigative measures that seem necessary to bring to light a new fact or an unknown element before filing a request for revision. The third is that the Act of 2014 created the ‘Cour de révision et de réexamen’, which is composed of eighteen judges of the different chambers of the ‘Cour de cassation’. This ‘Cour de révision et de réexamen’ is divided into a ‘commission d’instruction’, which acts as a filter and examines the admissibility of the requests for revision, and a ‘formation de jugement’, which decides on the substance of the requests. Practice will have to show whether these novelties indeed improved the accessibility of the revision procedure.


Katrien Verhesschen
Katrien Verhesschen is PhD candidate and teaching assistant at the Institute of Criminal Law KU Leuven.

Cyrille Fijnaut
Cyrille Fijnaut is Emeritus Professor of Criminal Law & Criminology at Erasmus University Rotterdam, KU Leuven and Tilburg University.
Human Rights Practice Review

The Czech Republic

Journal East European Yearbook on Human Rights, Issue 1 2020
Authors Viktor Kundrák and Maroš Matiaško
Author's information

Viktor Kundrák
Viktor Kundrák works for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) as a Hate Crime Officer. He is also a PhD candidate at Charles University in Prague. The views in this article are his own and do not necessarily represent those of ODIHR.

Maroš Matiaško
Maroš Matiaško is a PhD candidate at Palacky University and Essex University. He is a chair of the Forum for Human Rights (NGO based in Prague) and human rights attorney at law.
Article

Access_open Post-Conviction Remedies in the Italian Criminal Justice System

Journal Erasmus Law Review, Issue 4 2020
Keywords wrongful conviction, revision, extraordinary appeal, rescission of final judgment, res judicata
Authors Luca Lupária Donati and Marco Pittiruti
AbstractAuthor's information

  The Italian Constitution expressly contemplates the possibility of a wrongful conviction, by stating that the law shall determine the conditions and forms regulating damages in case of judicial error. Therefore, it should come as no surprise that many provisions of the Italian Code of Criminal Procedure (CCP) deal with the topic. The aim of this article is to provide an overview of the post-conviction remedies in the Italian legal system by considering the current provisions of the CCP, on the one hand, and by exploring their practical implementation, on the other.


Luca Lupária Donati
Luca Lupária is Full Professor of Criminal Procedure at Roma Tre University, Director of the Italy Innocence Project and President of the European Innocence Network.

Marco Pittiruti
Marco Pittiruti is researcher of Criminal Procedure at Roma Tre University.
Article

Access_open Overturning Wrongful Convictions by Way of the Extraordinary Review

The Spanish Experience

Journal Erasmus Law Review, Issue 4 2020
Keywords extraordinary review, remedies, fair trial, wrongful convictions, criminal justice, innocence, procedural safeguards, justice
Authors Lorena Bachmaier Winter and Antonio Martínez Santos
AbstractAuthor's information

  According to the traditional view, the ultimate aim of the extraordinary review (recurso de revisión) provided in the Spanish justice system was to deal with wrongful criminal convictions and correct those serious miscarriages of justice which became apparent only after the judgment had become final. However, the 2015 reform called this traditional view into question by formally including two additional grounds for review that are not necessarily related to the correcting miscarriages or blatant mistakes in the assessment of the facts made by the sentencing court. This paper aims to give an overview of the extraordinary review in Spain. To that end it will first address the legal framework and its practical implementation, as well as present pitfalls and best practices. Finally, future trends and challenges will be identified in order to improve the protection of defendants who have suffered a wrongful conviction.


Lorena Bachmaier Winter
Lorena Bachmaier Winter is Professor of Law at the Universidad Complutense de Madrid.

Antonio Martínez Santos
Antonio Martínez Santos is Associate Professor of Law, Francisco de Vitoria University, Madrid.
Article

Towards Online Dispute Resolution-Led Justice in China

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 2 2020
Keywords Online Dispute Resolution, smart court, internet court, access to justice, China
Authors Carrie Shu Shang and Wenli Guo
AbstractAuthor's information

  The use of online dispute resolution (ODR) in courts is a growing topic of interest. By focusing on the recent development of ODR-connected smart courts in China, this article explores ODR’s potential impact on Chinese legal systems from three aspects: role of courts and the legal profession, due process rights, and information safety. By focusing on changing dispute resolution theories – from emphasizing on conflict resolution to dispute prevention – the article argues that ODR-led court reforms rose to the centre because the reform caters to specific purposes of the recent series of reforms conducted under the auspices of the Rule of Law campaign, by prioritizing efficiency goals and attempting to enhance individualist justice experiences. In this article, we define the meaning of ODR in China and describe and categorize ODR technologies that are currently in use in China. Based on these general findings and promising technological options of ODR, we also recommend ways to better implement ODR in Chinese courts to take full advantage of technological advancements.


Carrie Shu Shang
Carrie Shu Shang, Assistant Professor, Coordinator, Business Law program, California State Polytechnic University, Pomona,

Wenli Guo
Wenli Guo, Ph.D., Assistant President, Beiming Software Co. Ltd., President, Internet Nomocracy Institute of Beiming Software Co. Ltd.,

  States apply different material conditions to attract or restrict residence of certain types of migrants. But states can also make use of time as an instrument to design more welcoming or more restrictive policies. States can apply faster application procedures for desired migrants. Furthermore, time can be used in a more favourable way to attract desired migrants in regard to duration of residence, access to a form of permanent residence and protection against loss of residence. This contribution makes an analysis of how time is used as an instrument in shaping migration policy by the European Union (EU) legislator in the context of making migration more or less attractive. This analysis shows that two groups are treated more favourably in regard to the use of time in several aspects: EU citizens and economic- and knowledge-related third-country nationals. However, when it comes to the acquisition of permanent residence after a certain period of time, the welcoming policy towards economic- and knowledge-related migrants is no longer obvious.


Gerrie Lodder
Gerrie Lodder is lecturer and researcher at the Europa Institute of Leiden University.
Article

Access_open Positive State Obligations under European Law: A Tool for Achieving Substantive Equality for Sexual Minorities in Europe

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2020
Keywords Positive obligations, sexual minorities, sexual orientation, European law, human rights
Authors Alina Tryfonidou
AbstractAuthor's information

  This article seeks to examine the development of positive obligations under European law in the specific context of the rights of sexual minorities. It is clear that the law should respect and protect all sexualities and diverse intimate relationships without discrimination, and for this purpose it needs to ensure that sexual minorities can not only be free from state interference when expressing their sexuality in private, but that they should be given the right to express their sexuality in public and to have their intimate relationships legally recognised. In addition, sexual minorities should be protected from the actions of other individuals, when these violate their legal and fundamental human rights. Accordingly, in addition to negative obligations, European law must impose positive obligations towards sexual minorities in order to achieve substantive equality for them. The article explains that, to date, European law has imposed a number of such positive obligations; nonetheless, there is definitely scope for more. It is suggested that European law should not wait for hearts and minds to change before imposing additional positive obligations, especially since this gives the impression that the EU and the European Court of Human Rights (ECtHR) are condoning or disregarding persistent discrimination against sexual minorities.


Alina Tryfonidou
Alina Tryfonidou is Professor of Law, University of Reading.
Article

Access_open A Positive State Obligation to Counter Dehumanisation under International Human Rights Law

Journal Erasmus Law Review, Issue 3 2020
Keywords Dehumanisation, International Human Rights Law, Positive State obligations, Framework Convention for the Protection of National Minorities, International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
Authors Stephanie Eleanor Berry
AbstractAuthor's information

  International human rights law (IHRL) was established in the aftermath of the Second World War to prevent a reoccurrence of the atrocities committed in the name of fascism. Central to this aim was the recognition that out-groups are particularly vulnerable to rights violations committed by the in-group. Yet, it is increasingly apparent that out-groups are still subject to a wide range of rights violations, including those associated with mass atrocities. These rights violations are facilitated by the dehumanisation of the out-group by the in-group. Consequently, this article argues that the creation of IHRL treaties and corresponding monitoring mechanisms should be viewed as the first step towards protecting out-groups from human rights violations. By adopting the lens of dehumanisation, this article demonstrates that if IHRL is to achieve its purpose, IHRL monitoring mechanisms must recognise the connection between dehumanisation and rights violations and develop a positive State obligation to counter dehumanisation. The four treaties explored in this article, the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, all establish positive State obligations to prevent hate speech and to foster tolerant societies. These obligations should, in theory, allow IHRL monitoring mechanisms to address dehumanisation. However, their interpretation of the positive State obligation to foster tolerant societies does not go far enough to counter unconscious dehumanisation and requires more detailed elaboration.


Stephanie Eleanor Berry
Stephanie Eleanor Berry is Senior Lecturer in International Human Rights Law, University of Sussex.
Showing 1 - 20 of 480 results
« 1 3 4 5 6 7 8 9 23 24
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.