Search result: 5 articles

x
The search results will be filtered on:
Journal Res Publica x Year 2017 x Category Practice x

Cathy Berx
Cathy Berx is docent aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen voor de vakken recht van gedecentraliseerde besturen (2de Master) en juridische vaardigheden debatklas (1ste Bachelor). Als aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde ze een bekroond doctoraat op haar proefschrift over ‘Rechtsbescherming van de Burger tegen de overheid’. Sinds 1 mei 2008 is zij gouverneur van de provincie Antwerpen. Zij is voorzitter van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en zetelt in de raden van bestuur van onder meer HETPALEIS, Stichting Conservatorium, Campus Vesta, de Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen. Zij schreef boeken, artikelen en bijdragen over diverse onderwerpen. Voordien was Cathy Berx onder meer vicevoorzitter van het OCMW van Antwerpen (2001-2007), lid van het Vlaams Parlement (2004-2008) en van de Gemeenteraad van Antwerpen (2007-2008).

Wim Dries
Wim Dries is burgemeester van Stad Genk en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Gemeenten en Steden.
Practice

Bestuurlijke organisatie zonder grenzen

Journal Res Publica, Issue 3 2017
Authors Roel Verhaert and Kathleen Lambrechts
Author's information

Roel Verhaert
Roel Verhaert studeerde af in de administratieve wetenschappen. Hij is functioneel analist in de informatica en master in internal auditing. Meer dan veertig geleden startte hij zijn loopbaan in dienst van de overheid en de maatschappij. Hij begon bij de stad Antwerpen op de personeelsdienst als mainframeprogrammeur. Hij was daarna lange tijd kabinetschef, vervolgens inspecteur van financiën, oprichter van de interne auditdienst en bedrijfsdirecteur van de toenmalige entiteit Informatie & Districtswerking. Vanaf 2004 is Roel Verhaert stadssecretaris. In deze hoedanigheid stuurt hij de stedelijke organisatie aan, is hij de go-between tussen de politiek en de organisatie en onder meer eindverantwoordelijke voor het interne controlesysteem en verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijkheid, briefwisseling en de ondertekening. In zijn gevarieerde loopbaan waren zijn permanente aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening ten behoeve van de burger en zijn nietaflatende interesse voor IT en nieuwe technologieën steeds als twee rode draden aanwezig. Hij staat met beide voeten in de praktijk. Hij is een gedreven manager, bekend om zijn frisse kijk, rationele aanpak, originele invalshoeken en ontwapenende humor. Zijn grootste talent is waarschijnlijk dat hij zich nooit laat afleiden door details, maar de essentie van de zaak steeds voor ogen weet te houden.

Kathleen Lambrechts
Kathleen Lambrechts werkt sinds 1993 bij de stad Antwerpen. Zij was dertien jaar de rechtstreekse adviseur van stadssecretaris Roel Verhaert. Ze is jurist en heeft een bijzondere interesse voor overheidsrecht, met name voor administratief recht. Dit regelt de relatie tussen de burger en zijn democratisch verkozenen en beschrijft hoe ambtenaren hiertoe kunnen bijdragen. Kathleen adviseert de stadssecretaris, de politiek en de administratie op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse voor personeelsbeleid, integriteit en het optimaliseren van administratieve processen via business process management. Zij publiceerde onder meer Weg met keurslijf, integriteit bevrijdt!, samen met Annemie Breëns, Bart De Bie, Kristien Verbraeken, Gert Verhaert, Roel Verhaert (Politeia) en Instrumenten voor resultaatgericht werken, i.s.m. Roel Verhaert (Vanden Broele).

Philippe Raets
Philippe Raets vervulde diverse functies in het openbaar bestuur. Hij was onder andere directeur Bestuurs- en Managementondersteuning bij de gemeente Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en waarnemend secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In september 2012 werd hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. Deze functie vervulde hij tot 1 september 2017. Vanaf 1 september 2017 is hij voorzitter van het college van bestuur van het regionaal opleidingscentrum Zadkine.
Practice

Participatieland

Journal Res Publica, Issue 3 2017
Authors Jan van Zanen
Author's information

Jan van Zanen
Jan van Zanen is burgemeester van de gemeente Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).
Showing all 5 results
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.