Search result: 726 articles

x

  This article engages in a comparison of the regulation of PR in the Netherlands and the UK (specifically England and Wales). The latter is a good comparator as it operates a similar regulatory approach to the Netherlands, that of conditional acceptance of PR, the condition being (prior) consent. Furthermore, the UK boasts a more detailed and mature legal framework that continues to be tested through caselaw, and thus offers insight into how a regulatory approach conditional upon the (prior) consent of the deceased can fare.
  The article starts with a brief exposition of the new Dutch guidelines and the current legislative position in the Netherlands vis-à-vis posthumous reproduction (part II). Likewise, the relevant UK guidelines and legislative position are summarized (part III). This article draws out the similarities and differences between the two regimes, as well as engaging in a critical analysis of the regulations themselves. It then looks at how the UK regime has been challenged in recent years through caselaw in anticipation of the issues that might confront the Netherlands in future (part IV). The article concludes (part V) that the key lesson to be drawn from the UK experience is that clarity and consistency is crucial in navigating this ethically, emotionally, and time sensitive area. Further, that both the UK and the Netherlands can expect demand for more detailed and precise regulatory guidance as requests for the procedure increase, and within evermore novel circumstances.

  ---

  Dit artikel vergelijkt de regulering van postume reproductie (PR) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (in het bijzonder Engeland en Wales). Laatstgenoemde is daarvoor zeer geschikt, aangezien het VK een vergelijkbare reguleringsbenadering heeft als Nederland, namelijk de voorwaardelijke acceptatie van PR, waarbij (voorafgaande) toestemming de voorwaarde is. Bovendien beschikt het VK over een gedetailleerder en volwassener juridisch kader dat continu wordt getoetst door middel van rechtspraak. Dit kader biedt daarmee inzicht in hoe een regulerende benadering met als voorwaarde (voorafgaande) toestemming van de overledene kan verlopen.
  Het artikel vangt aan met een korte uiteenzetting van de nieuwe Nederlandse richtlijnen en de huidige positie van de Nederlandse wetgever ten opzichte van postume reproductie (deel II). De relevante Britse richtlijnen en het wetgevende standpunt worden eveneens samengevat (deel III). Vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen tussen de twee regimes naar voren gebracht, met daarbij een kritische analyse van de regelgeving. Hierop volgt een beschrijving van hoe het VK de afgelopen jaren is uitgedaagd in de rechtspraak, daarmee anticiperend op vraagstukken waarmee Nederland in de toekomst te maken kan krijgen (deel IV). Tot slot volgt een conclusie (deel V) waarin wordt aangetoond dat de belangrijkste les die uit de Britse ervaring kan worden getrokken, is dat duidelijkheid en consistentie cruciaal zijn bij het navigeren door dit ethische, emotionele en tijdgevoelige gebied. En daarnaast, at zowel het VK als Nederland een vraag naar meer gedetailleerde en precieze regelgeving kunnen verwachten naarmate verzoeken om deze procedure toenemen, met daarbij steeds weer nieuwe omstandigheden.


Dr. N. Hyder-Rahman
Nishat Hyder-Rahman is a Post-doctoral Researcher at the Utrecht Centre for European Research into Family Law, Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University.

  De grote toestroom van migranten en asielzoekers in de EU houdt vandaag nog steeds verschillende regelgevers wakker. Niet alleen de nationale overheden, maar ook de EU-regelgevers zoeken naarstig naar oplossingen voor de problematiek. Daartoe trachten de EU-regelgevers het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) bij te werken.
  Binnen de groep migranten en asielzoekers bestaat een specifiek kwetsbaar individu: de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV). Hij is zowel vreemdeling als kind en kreeg reeds ruime aandacht binnen de rechtsleer. Nochtans werd deze aandacht niet altijd weerspiegeld in de EU-wetgeving. Het lijkt alsof hij door de regelgevers af en toe uit het oog verloren werd.
  Uit het onderzoek blijkt dat de EU-regelgevers nog een zekere weg te gaan hebben. In de eerste plaats bestaat er wat betreft het geheel aan regels met betrekking tot de NBMV weinig coherentie. De EU-regelgevers zouden bijvoorbeeld meer duidelijkheid kunnen scheppen door een uniforme methode vast te leggen voor de bepaling van de leeftijd van de NBMV. Hetzelfde geldt voor een verduidelijking van de notie ‘het belang van het kind’ binnen asiel en migratie. Verder blijken de Dublinoverdrachten en de vrijheidsontneming van de NBMV nog steeds gevoelige pijnpunten. Hier en daar moet aan de hervorming van het asielstelsel nog wat gesleuteld worden, zodat de rechten van de NBMV optimaal beschermd kunnen worden.
  ---
  Today, the large influx of migrants and asylum seekers into the European Union (EU) keeps several regulators awake. Not only national authorities, but EU regulators too are diligently searching for solutions to the problems. To this end, EU regulators are seeking to update the Common European Asylum System (CEAS).
  There is however a particularly vulnerable individual within the group of migrants and asylum seekers: the unaccompanied alien minor (UAM). These minors already received a great deal of attention within legal doctrine. However, this attention was not always reflected in EU legislation. It seems as if UAM are occasionally lost from sight by the regulators.
  This article shows that the EU regulators still have a certain way to go. First, there is little coherence in the set of rules relating to the UAM. The EU regulators could, for example, create more clarity by laying down a uniform method for determining the age of the UAM. The same applies to a clarification of the notion of 'best interests of the child' within the context of asylum and migration. Second, the proposal for a new Dublin Regulation and the proposal for a new Reception Conditions Directive still appear to be sensitive. Here and there, the reform of the asylum system still needs adjustments, so that the rights of UAM can be optimally protected."


Caranina Colpaert LLM
Caranina Colpaert is PhD researcher
Article

Gender and Language

A Public Law Perspective

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1 2020
Keywords gender language, drafting, language, coercion, linguistic policies
Authors Maria De Benedetto
AbstractAuthor's information

  The article adopts a public law perspective in order to focus on Gender-Fair Language (GFL) policies and drafting, by considering both language neutralization and language differentiation in some legal systems characterized by different languages.
  The article argues that the real problem is whether it is possible to coerce legislative and administrative language as a tool for policies. In fact, coercion of language produces administrative costs and side effects on freedoms (such as freedom of speech and freedom to teach); controls and sanctions are needed for enforcement; but, overall, language (as an institution) is not a proper object of regulation.


Maria De Benedetto
Full Professor, Roma Tre University, Roma, Italy.
Article

Gender Neutrality in EU Legislative Drafting

Journal European Journal of Law Reform, Issue 1 2020
Keywords legislative drafting, EU legislation, EU treaties, multilingualism, gender neutrality
Authors William Robinson
AbstractAuthor's information

  In the English-speaking world the issue of gender-neutral drafting in legislation has been a much discussed topic for many years, and there are few legislative drafting manuals in the English-speaking world that do not address the issue.
  The EU and its institutions also attach great importance to gender issues, as is shown by the solemn commitments in EU texts to gender equality, by the establishment at the EU level of bodies or committees to focus on those issues, and by the EU actions and policies that seek to address them. But the issue of gender-neutral drafting in legislation is not even mentioned in the guidance drawn up by the legislative drafting experts of the EU institutions.
  This contribution, therefore, looks at how gender issues are dealt with in practice in the EU Treaties and in EU legislation. It finds signs of a traditional approach that is beginning to evolve but only slowly and somewhat unevenly.
  The contribution considers some of the reasons behind the approach taken by the EU institutions to gender neutrality in drafting and the impact of the important EU principles of multilingualism and multiculturalism before seeking to draw some conclusions.


William Robinson
Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies in London; formerly a coordinator in the Quality of Legislation Team of the European Commission Legal Service.
Article

Access_open Changes in the Medical Device’s Regulatory Framework and Its Impact on the Medical Device’s Industry: From the Medical Device Directives to the Medical Device Regulations

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords Medical Device Directive, Medical Device Regulation, regulatory, European Union, reform, innovation, SPCs, policy
Authors Magali Contardi
AbstractAuthor's information

  Similar to pharmaceutical products, medical devices play an increasingly important role in healthcare worldwide by contributing substantially to the prevention, diagnosis and treatment of diseases. From the patent law perspective both, pharmaceutical products and a medical apparatus, product or device can be patented if they meet the patentability requirements, which are novelty, inventiveness and entail industrial applicability. However, regulatory issues also impact on the whole cycle of the innovation. At a European level, enhancing competitiveness while ensuring public health and safety is one of the key objectives of the European Commission. This article undertakes literature review of the current and incoming regulatory framework governing medical devices with the aim of highlighting how these major changes would affect the industry at issue. The analysis is made in the framework of an on-going research work aimed to determine whether SPCs are needed for promoting innovation in the medical devices industry. A thorough analysis the aforementioned factors affecting medical device’s industry will allow the policymakers to understand the root cause of any optimal patent term and find appropriate solutions.


Magali Contardi
PhD candidate; Avvocato (Italian Attorney at Law).
Article

Access_open Access and Reuse of Machine-Generated Data for Scientific Research

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords machine-generated data, Internet of Things, scientific research, personal data, GDPR
Authors Alexandra Giannopoulou
AbstractAuthor's information

  Data driven innovation holds the potential in transforming current business and knowledge discovery models. For this reason, data sharing has become one of the central points of interest for the European Commission towards the creation of a Digital Single Market. The value of automatically generated data, which are collected by Internet-connected objects (IoT), is increasing: from smart houses to wearables, machine-generated data hold significant potential for growth, learning, and problem solving. Facilitating researchers in order to provide access to these types of data implies not only the articulation of existing legal obstacles and of proposed legal solutions but also the understanding of the incentives that motivate the sharing of the data in question. What are the legal tools that researchers can use to gain access and reuse rights in the context of their research?


Alexandra Giannopoulou
Institute for Information Law (IViR) – University of Amsterdam.
Article

Access_open Text and Data Mining in the EU ‘Acquis Communautaire’ Tinkering with TDM & Digital Legal Deposit

Journal Erasmus Law Review, Issue 2 2019
Keywords Web harvesting, data analysis, text & data mining, TDM, computational text
Authors Maria Bottis, Marinos Papadopoulos, Christos Zampakolas e.a.
AbstractAuthor's information

  Text and Data Mining (hereinafter, TDM) issue for the purpose of scientific research or for any other purpose which is included in the provisions of the new EU Directive on Copyright in the Digital Single Market (hereinafter, DSM). TDM is a term that includes Web harvesting and Web Archiving activities. Web harvesting and archiving pertains to the processes of collecting from the web and archiving of works that reside on the Web. In the following analysis we will elaborate briefly upon provisions in EU Copyright law which were discussed during the proposal for a new Directive on Copyright in the DSM as well as provisions which are included in the text of art.3 and art.4 of the new Directive 2019/790/EU per TDM. In addition, the following analysis presents legislation in very few EU Member States which pertains to TDM and preceded the rulings of Directive 2019/790/EU. Digital legal deposit remarkable examples from EU Member States are also presented in this paper. The example of Australia is also presented below hereto because it is one of the oldest and most successful worldwide. The National Library of Australia’s digital legal deposit is state-of-the-art.


Maria Bottis
Associate Professor, Department of Archives, Library Science and Museology, Ionian University, Corfu, Greece.

Marinos Papadopoulos
Attorney-at-Law, PhD, MSc, JD, Independent Researcher, Athens, Greece.

Christos Zampakolas
Archivist/Librarian, PhD, MA, BA, Independent Researcher, Ioannina, Greece.

Paraskevi Ganatsiou
Educator, MA, BA, Coordinator of Educational Projects in the Prefecture of Ionian Islands, Corfu, Greece.
Article

On being ‘good sad’ and other conundrums: mapping emotion in post sentencing restorative justice

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 3 2019
Keywords Post-sentencing restorative justice, emotion, victim-offender conferencing, violent crime, victims
Authors Jasmine Bruce and Jane Bolitho
AbstractAuthor's information

  Advocates of restorative justice argue the process offers significant benefits for participants after crime including emotional restoration. Critics point to concerns including the potential for victims to be re-victimised and offenders to be verbally abused by victims. Whether or not restorative justice should be made more widely available in cases of severe violence remains controversial. Drawing from 40 in-depth interviews with victims and offenders, across 23 completed cases concerning post-sentencing matters for adults following severe crime, we map the sequence of emotion felt by victims and offenders at four points in time: before, during and after the conference (both immediately and five years later). The findings provide insight into what emotions are felt and how they are perceived across time. We discuss the role of emotion in cases of violent crime and offer a fresh perspective on what emotional restoration actually means within effective conference processes at the post-sentencing stage.


Jasmine Bruce
Jasmine Bruce is Adjunct Senior Lecturer at the School of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Jane Bolitho
Jane Bolitho is Senior Lecturer in Criminology at the School of Social Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australia.
Article

Offenders’ understandings of forgiveness

Journal The International Journal of Restorative Justice, Issue 3 2019
Keywords Offenders, forgiveness, victim lens, offender lens
Authors Tamera Jenkins
AbstractAuthor's information

  Despite extensive research on victim perceptions of forgiveness comparatively little is known about the meaning offenders attach to forgiveness. Through in-depth interviews with 19 criminal offenders this study sought to lay foundational groundwork regarding offenders’ understandings of forgiveness. Offenders viewed forgiveness through both a ‘victim’ and ‘offender’ lens. From a victim perspective offenders described giving forgiveness as a response that enabled them to ‘let go’ or ‘get over’ personal harms. From an offender perspective receiving forgiveness was defined as being either conditional or unconditional. Conditional forgiveness was related to evidence of positive change in offenders that must occur prior to forgiveness while the essential characteristic of unconditional forgiveness was found to be love. A better understanding of the significance of forgiveness in the lives of criminal offenders has practical implications for clinicians, service providers, and criminal justice professionals involved in the treatment or custodial care of this population.


Tamera Jenkins
Tamera Jenkins, Ph.D., is an Adjunct Research Fellow at the School of Criminology and Criminal Justice of the Griffith University – Mount Gravatt Campus, Brisbane, Australia.
Article

The European Union and Space

A ‘Star Wars’ Saga?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords EU space competence, EU Space Policy, Galileo, Copernicus, Framework Agreement ESA-EU
Authors Rebecca-Emmanuela Papadopoulou
AbstractAuthor's information

  This article explores the complex relationship between the European Union (EU) and space, alias space’s ever-growing place and role in the EU legal order. Two distinct paths are identified in this respect. On the one hand, as from the mid-1980s and despite the lack of an express ‘space competence’, space policy parameters were introduced in EU acts regulating telecommunications, satellite communications and electronic databases, but only to the extent necessary to serve the functioning of the single market. On the other hand, an autonomous EU Space Policy has been progressively elaborated as from the late 1990s through several initiatives, namely the strengthening of the collaboration with the European Space Agency and the setting up of the Galileo and Global Monitoring for Environment and Security (GMES)/Copernicus programmes. This tendency was corroborated by the conferral of an express space competence on the EU by the Lisbon Treaty, whose constitutional and institutional implications are explored in this article. It is submitted that the new space competence shall allow the EU to reach a stage of maturity and claim a greater degree of autonomy at the international level and, at the same time, to project its own governance model, thus enhancing the quality of international cooperation in space.


Rebecca-Emmanuela Papadopoulou
Rebecca-Emmanuela Papadopoulou is Assistant Professor, Law School, NKUA.
Article

The New Regulation Governing AIR, VIR and Consultation

A Further Step Forward Towards ‘Better Regulation’ in Italy

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords regulation, RIA, regulatory impact analysis, impact assessment, evaluation, consultation
Authors Victor Chimienti
AbstractAuthor's information

  This article describes the scope and contents of the newly adopted regulation governing regulatory impact analysis (RIA) and ex post evaluation of regulation (ExPER) in the Italian legal system. The article shows that this regulation has the potential to improve regulatory governance in Italy. Not only does it introduce innovations designed to increase transparency and participation, especially through strengthened consultation and communication mechanisms, but it also aims to improve the quality and effectiveness of regulatory analysis and evaluation activities. How the new regulation will be applied in practice, however, remains to be seen. In the meantime, the new set of rules are a welcome addition to Italy’s Better Regulation policy.


Victor Chimienti
Victor Chimienti is an international and EU lawyer currently working as a free-lance consultant on donor funded projects. In 1997, he graduated in Law with full marks at the University of Bari “Aldo Moro” (Italy), and, in 2006, obtained his Ph.D in International and EU Law from the same university. Meanwhile, he had attended post-graduate legal studies at LUISS University in Rome, Italy, specialising in international and EC business law. Dr. Chimienti has also served as Lecturer in International and Trade Law at the University of Foggia, Italy, and as Research Scholar in International & Comparative Law at the University of Michigan, USA. Among others, he specialises in Better Regulation tools and procedures, such as Regulatory Impact Analysis (RIA), Ex-Post Evaluation of Legislation, Monitoring, and Public Consultation.
Article

Law Reform and the Executive

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords law reform, parliamentary counsel, legislative drafting, Australia, Victoria
Authors Adam Bushby
AbstractAuthor's information

  This article comments on the process of law reform in Australia from the perspective of a legislative drafter. After a description of the Australian political and parliamentary system and a discussion of the role of the legislative drafter, a brief summary of the formal law reform processes in Australia is provided, including a discussion of how legislative drafting offices participate in the law reform process. Participation includes the drafting of Bills giving effect to law reform proposals based on drafting instructions approved by Cabinet, providing for the undertaking of statutory reviews, as well as the remaking of legislation. It is the role of the legislative drafter to assist the government by turning policy into legislation, so the focus here is on the practical implementation of law reform rather than the independence of law reform bodies.


Adam Bushby
Senior Parliamentary Counsel, Office of the Chief Parliamentary Counsel, Department of Premier and Cabinet, Victoria, Australia. This article reflects the opinions of the author only, and should not be taken as representing the stance of the Office of the Chief Parliamentary Counsel, Victoria, Australia. I would, of course, welcome any feedback from anyone with an interest in law reform.
Article

Reunification, Integration and Unification of Law

Germany and Korea

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords reunification, Korean nation, integration, Constitution, human rights, social market economy
Authors Ulrich Karpen
AbstractAuthor's information

  The meetings of US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un, on 12 June 2018 in Singapore, as well as of South Korean President Moon Jae-in and Kim Jong-un, on 18 and 19 September 2018 in Pyongyang, intensified hopes of a step-by-step process aimed at the reunification of Korea. This development may follow the patterns of (West) German Chancellor Willy Brandt’s ‘East Policy’ with the Soviet Union and the (East) German Democratic Republic in 1970-71, which led to the reunification of Germany under Chancellor Helmut Kohl, in 1990. This article deals with similarities and differences in regard to Germany’s and Korea’s recent histories. It analyses the political, economic and legal aspects of a possible way to achieve Korean unity.


Ulrich Karpen
Prof. Dr. Ulrich Karpen, Faculty of Law, University of Hamburg, Germany.
Article

Economic Inequality, Capitalism and Law

Imperfect Realization of Juridical Equality, the Right to Property and Freedom of Contract

Journal European Journal of Law Reform, Issue 4 2019
Keywords capitalism, inequality, juridical, law, property
Authors Shabir Korotana
AbstractAuthor's information

  There is a general unease among the public across all jurisdictions about the progressive economic inequality that seems to define the new normal, and this phenomenon has been succinctly documented in numerous prominent studies. This trend of capitalism has been supported by the existing structures of the common law, albeit contrary to the aim and purpose of its original principles. The studies show that the modern capitalist societies display a persistent trend of increasing inequality, and this is summed up by the observation that modern capitalism generates progressive and intense economic inequality.
  Capitalism as a socio-economic system is structured and sustained by the law and by socio-economic systems of institutions. Capitalism is not only a social ordering; essentially, it is a legal ordering. At the heart of this legal ordering are private laws, and tort law, but the most important is contract law: freedom of contract. It is common law, similar to the private law in other jurisdictions, that is responsible for the extreme inequality because it allows the institutions of capitalism to function freely and without much control. The open-ended capitalism that allows accumulation of wealth without ceiling causes progressive inequality in society and consequently works against the very freedom and individualism that are supposed to be the ideals of common law and capitalism. Because of the existing institutions of capitalism and the legal construct, freedom, fairness and the intended progress of the individual were not properly realized; the understanding of the ideas and principles of freedom, individualism, juridical equality, the right to property and freedom of contract have been imperfectly realized. With rising inequality, it is this imperfect realization, particularly of juridical equality that is in question.


Shabir Korotana
Shabir Korotana is Senior Lecturer in Commercial Law at Brunel Law School, Brunel University London.

  Infractions are the most voluminous case type in most court locations. Through two initiatives funded by the National Highway Safety Administration, namely eCitation and On-line Disposition, the Connecticut Judicial Branch has been able to establish a comprehensive electronic citation and adjudication platform during a time of significant budgetary challenges.


Stacey B. Manware
Deputy Director of Centralized Services for the Connecticut Judicial Branch.
Article

Access to Justice and the Role of ODR Inside and Outside Brazilian Courts

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 2 2019
Keywords online dispute resolution, access to justice, efficiency, technology
Authors Marco Rodrigues
AbstractAuthor's information

  Getting cases decided in court within a reasonable time is a problem in many countries and in some cases can present a veritable crisis of justice. An alternative that is commonly used in judicial proceedings (at least in many civil law countries) is to hold a preliminary hearing in order to encourage a settlement. This article aims to analyse online dispute resolution as an efficient alternative to resolve the crisis of justice in Brazil.


Marco Rodrigues
Professor of Civil Procedure, Rio de Janeiro University.
Article

Supporting Self-Represented Litigants and Access to Justice

How Does ODR Fit In?

Journal International Journal of Online Dispute Resolution, Issue 2 2019
Keywords ODR, self-represented litigants, access to justice, legal services
Authors John M. Greacen
AbstractAuthor's information

  In 2015 the Conference of Chief Justices and the Conference of State Court Administrators (CCJ/COSCA), representing the leadership of the state court systems of the United States, adopted the following goal for access to justice for civil legal issues.

  […] the Conference of Chief Justices and the Conference of State Court Administrators support the aspirational goal of 100 percent access to effective assistance for essential civil legal needs.

  How far are we from attaining that goal today?


John M. Greacen
Principal, Greacen Associates. The author acknowledges the contribution from two esteemed colleagues, Katherine Alteneder, Executive Director of the Self Represented Litigation Network and Bonnie Hough, Principal Managing Attorney, Center for Families, Children & the Courts, Judicial Council of California.

  The European Commission recently conducted a public consultation on the measures that may be taken to ensure the full application of the principle of equal pay between women and men. Its evaluation report is expected before the end of this year. The new Swiss legislation on monitoring and disclosure of the gender pay gap may be inspiration for future EU initiatives in this area.


Sara Rousselle-Ruffieux
Sara Rousselle-Ruffieux is an attorney-at-law at Lenz & Staehelin, Geneva, Switzerland.
Case Reports

2019/46 Robbery attack: the responsibility of the employer? (SI)

Journal European Employment Law Cases, Issue 4 2019
Keywords Health and safety, Miscellaneous
Authors Petra Smolnikar and Romana Ulcar
AbstractAuthor's information

  A worker was performing regular work tasks at their workplace when an attempted robbery took place. The worker suffered serious facial injuries as a result of an assault by one of the robbers and they filed a lawsuit against their employer claiming the latter was fully liable (both objectively and subjectively) for the work accident entitling them to reimbursement of all damages resulting from the accident.
  The question that was raised was whether the employer can be held subjectively liable for an accident at work despite the fact that it had taken the necessary measures foreseen and/or imposed by law to prevent such accidents.


Petra Smolnikar
Petra Smolnikar is the founder and manager at the law firm PETRA SMOLNIKAR LAW, Ljubljana, Slovenia (http://petrasmolnikarlaw.eu).

Romana Ulcar
Romana Ulčar is a legal assistant at PETRA SMOLNIKAR LAW.

  Relying on the prohibition of age discrimination stemming from Directive 2000/78, the Labour Tribunal of Leuven refused to apply a Collective Labour Agreement establishing the minimum monthly salary for employees depending on their work experience even if not relevant and the Royal Decree enforcing it. The jurisdiction grounded its decision on the fact that this gave a strong advantage to older employees without objective justification.


Gautier Busschaert
Gautier Busschaert is an attorney-at-law at Van Olmen & Wynant, Brussels, Belgium.
Showing 1 - 20 of 726 results
« 1 3 4 5 6 7 8 9 36 37
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.