Search result: 113 articles

x
Year 2021 x

  Deze analyse bespreekt uitvoerig de argumenten van voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel ter versoepeling van de Belgische abortuswetgeving (2019-…). Het fel bediscussieerde wetsvoorstel beoogt het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon uit te breiden en abortus te destigmatiseren. Door vrijwillige zwangerschapsafbreking als gezondheidszorg te kwalificeren geven de indieners van het wetsvoorstel tevens de voorkeur aan een gezondheidsrechtelijk traject op maat van de zwangere persoon als patiënt. De inkorting van de wachtperiode-en het schrappen van abortusspecifieke informatieverplichtingen geven in die zin blijk van vertrouwen in de zwangere persoon, in het kwalitatief handelen van de zorgverlener en in de waarborgen die het gezondheidsrecht reeds biedt. De wetgever dient met andere woorden uit te maken (1) welke regels hij in de context van abortus nodig acht, (2) of deze regels reeds worden gewaarborgd door de algemene gezondheidswetten- en deontologie, en (3) of de vooropgestelde regels hun doel bereiken. Een uitbreiding van het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon wordt tevens bewerkstelligd door de termijnuitbreiding van twaalf naar achttien weken voor abortus op verzoek. Een keuze voor een termijn is steeds in zekere mate willekeurig, doch reflecteert een beleidsethische keuze waarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen de bescherming van ongeboren leven en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere persoon. Praktische bekommernissen vormen hierbij geen fundamenteel bezwaar tegen een termijnuitbreiding maar dienen, in overleg met de betrokken sector, te worden geanticipeerd en maximaal te worden opgevangen door middel van organisatorische (niet-noodzakelijk juridische) initiatieven. Ten slotte beogen de indieners van het wetsvoorstel opheffing van alle strafsancties voor vrijwillige zwangerschapsafbreking. Op rechtstheoretisch vlak blijven echter vragen bestaan omtrent de manier waarop dit voorstel een volledige depenalisering doorvoert. Hoewel het tuchtrecht enige rol kan spelen bij gebrek aan strafsancties, creëert de vooropgestelde depenalisering van ongeoorloofde zwangerschapsafbreking door een arts een rechtsonzekere situatie.
  ---
  This analysis extensively discusses the arguments of supporters and opponents of the legislative proposal to relax the Belgian abortion legislation (2019-…). The heavily debated proposal primarily aims to expand the pregnant person’s right to self-determination and to destigmatise abortion. By qualifying consensual termination of pregnancy as health care, the supporters of the proposal also prioritise an individualised, health-oriented approach towards the pregnant person as patient. In the same vein, the diminished waiting period and the removal of abortion-specific information duties express trust in the pregnant person, in the qualitative conduct of the health care provider, and in the guarantees that the health law already provides. In other words, the legislator must determine 1) which regulations it deems necessary in the context of abortion, 2) whether these regulations are already guaranteed by general health laws and ethics, and 3) whether the proposed regulations achieve their intended purpose. An expansion of the pregnant person’s right to self-determination is also achieved by the extension from twelve to eighteen weeks as a limit for abortion on request. Although a time limit is always arbitrary to some extent, it mainly reflects a policy-ethical decision in which a balance is sought between the protection of unborn life and the pregnant person’s right to self-determination. Practical concerns do not establish a fundamental objection to the extension of such limit, but must, in consultation with the medical profession, be anticipated and dealt with as much as possible by means of organisational (not necessarily legal) initiatives. Finally, the proposal lifts all criminal sanctions currently applicable to consensual termination of pregnancy. On a legal-theoretical level, however, questions remain about the way in which the proposal implements full depenalisation. Although disciplinary law can play some role in the absence of criminal sanctions, the depenalisation of unlawful termination of pregnancy by a health care professional produces legal uncertainty.


F. De Meyer
Fien De Meyer doet doctoraatsonderzoek naar regelgeving inzake abortus aan de Universiteit van Antwerpen.

C. De Mulder
Charlotte De Mulder doet doctoraatsonderzoek naar het statuut van ongeboren leven aan de Universiteit van Antwerpen.
Article

The Reform of Contract Rules in China’s New Civil Code

Successes or Pitfalls

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords Civil Code of the People’s Republic of China, Contracts of the Civil Code, Chinese legal system, legislative history
Authors Peng Guo and Linxuan Li
AbstractAuthor's information

  The Civil Code of the People’s Republic of China (Civil Code) came into force on 1 January 2021. Book III on Contracts of the Civil Code has adopted significant changes compared to the old Chinese Contract Law (Contract Law). This article provides a comprehensive and systemic analysis of those changes from structure to content, from legislative technics to values underpinning the Civil Code. It evaluates all the factors in the context of the development of Chinese society, Chinese culture and Chinese legal system.
  This article first outlines the historical background of the development of the Contract Law and the Civil Code. It then moves on to compare the Civil Code and the Contract Law, highlighting the changes in structure, the incorporation of new provisions and the amendments to old provisions in light of contemporary Chinese society and culture. Finally, it argues that the Civil Code is a significant milestone in China’s legislative history; that it reflects the legislative experience and judicial practice in China; that it adds provisions which are innovative and of Chinese characteristics to meet the needs of China’s changing society and legal system; and that it keeps pace with the development of the global law reform and harmonization.


Peng Guo
Peng Guo is a Lecturer in Law, Graduate School of Business and Law, RMIT University, Australia.

Linxuan Li
Linxuan Li, LL.M. University of International Business and Economics, LL.B. Shandong University, China.
Article

Democratic Scrutiny of COVID-19 Laws

Are Parliamentary Committees Up to the Job?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords parliament, scrutiny, committees, COVID-19, rights, legislation, Australia, New Zealand, United Kingdom
Authors Sarah Moulds
AbstractAuthor's information

  In response to the complex and potentially devastating threat posed by COVID-19, parliaments around the world have transferred unprecedented powers to executive governments and their agencies (Edgar, ‘Law-making in a Crisis’, 2020), often with the full support of the communities they represent. These laws were passed within days, sometimes hours, with limited safeguards and a heavy reliance on sunsetting provisions, some of which are dependent on the pandemic being officially called to an end. While parliaments themselves have suspended or reduced sitting days (Twomey, ‘A Virtual Australian Parliament is Possible’, 2020), parliamentary committees have emerged as the forum of choice when it comes to providing some form of parliamentary oversight of executive action.
  This article aims to evaluate the capacity of parliamentary committees established within the Australian, New Zealand (NZ) and United Kingdom (UK) parliaments to effectively scrutinize and review governments’ responses to COVID-19. It does this by comparing the legal framework underpinning the relevant committees in each jurisdiction and examining the work of these committees with a view to offering some preliminary views as to their impact on the shape of the laws made in response to COVID-19 in those jurisdictions. The article concludes by offering some preliminary observations about the scrutiny capacity of the parliamentary committee systems in Australia, NZ and the UK in the context of emergency lawmaking and flags areas for further research, evaluation and reform.


Sarah Moulds
Dr. Sarah Moulds, University of South Australia.
Article

Compensation for Victims of Disasters

A Comparative Law and Economic Perspective

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords victim compensation, disaster risk reduction, government relief, insurance, moral hazard, public private partnership
Authors Qihao He and Michael Faure
AbstractAuthor's information

  This article provides a critical analysis of the compensation awarded for victims of disasters. First, general guiding principles of compensation are discussed. Next, various ways of government provided victim compensation, both during the disaster and ex post are critically reviewed. Then the article focuses on ex ante insurance mechanisms for victim compensation, arguing that insurance can play a role in disaster risk reduction. Finally, the article explains how the government can cooperate with insurers in a public-private partnership for victim compensation, thus facilitating the availability of disaster insurance.


Qihao He
Qihao He is Associate Professor of Law, China University of Political Science and Law, College of Comparative Law. Beijing, China. Qihao He acknowledges the financial support of China Ministry of Education Research Program on Climate Change and Insurance (No. 18YJC820024), and Comparative Private Law Innovation Project of CUPL (No. 18CXTD05).

Michael Faure
Michael Faure is Michael G. Faure, Professor of Comparative and International Environmental Law, Maastricht University, and Professor of Comparative Private Law and Economics, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. The authors thank the participants in the symposium of Regulating Disasters through Private and Public Law: Compensation and Policy held in University of Haifa, and the comments from Suha Ballan.
Article

Finding an Ideal Contract Law Regime for the International Sale of Goods

A Comparative Study on the Remedy of Termination for Breach of Contract under the United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG), the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) and The Gambia Sale of Goods Act

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords contracts, termination of contracts, CISG, International Sale of Goods, Unidroit Principles, the Gambia, comparative law
Authors Buba Ceesay
AbstractAuthor's information

  Parties enter into contracts for obtaining specific contractual benefits, and, as a result, they engage in risk allocation hoping that each will keep to its promise. These expectations are sometimes shattered by a breach by one of the parties. The contract at times provides remedies for breach of contract. However, in most cases, the parties’ contract leaves the regulation of the breach to the governing law of the contract. The efficiency of a remedial rule can be judged from the balance that it has put in place in ensuring the risks involved in international transactions are not skewed against the breaching party just because it is in breach. This article thus makes a comparative study between the United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG), UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Principles of International Commercial Contracts (the PICC) and Sales Act (Act No. 4 of 1955) of The Gambia (GSGA) on the right of a creditor to terminate a contract to elucidate the similarities and the differences among the three regimes and to determine which of the regimes provides a suitable contract law model for the international sales of goods. The article reviews and analyses the legal instruments, case law and academic writings under the regimes and concludes that the CISG provides the most suitable contract law model for the international sale of goods.


Buba Ceesay
Buba Ceesay is an LLM candidate at the Université de Fribourg. Special appreciation to Professor Christiana Fountoulakis, Dr iur, Professor of Private Law and European Private Law, University of Fribourg, Switzerland, for guiding this research paper and helping in having the final version ready for publication.
Article

Consensual Accommodation of Sharia Law and Courts in Greece

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords choice architecture, law reform, Molla Sali v. Greece, Mufti, multicultural accommodation, Muslim minority, nomoi group, Sharia law
Authors Nikos Koumoutzis
AbstractAuthor's information

  Having been exempted from a massive population exchange that took place between Greece and Turkey under the Treaty of Lausanne (1923), the Muslim minority of Western Thrace enjoys ever since a special status providing for the application of the Sharia law in family and succession matters, as well as the jurisdiction of the Mufti for the resolution of relevant disputes. A reform introduced by Law 4511/2018 marks a watershed moment in this long history. From now on, the Sharia law and the Mufti cease to be mandatory; their intervention requires the consent of the members of the minority, who also have the alternative to subject to the civil law and courts. This article tries to explore key features of the new model providing for an accommodation of the Muslim personal legal system based on choice. It focuses on the technique employed to structure the right of choice, on the proper ways for the exercise of choice, on the possibilities offered (or not) to make a partial choice only and revoke a previously made choice. In the end, a further question is raised, concerning how effective the right of choice may prove in the hands of women insiders, given that these are the most likely to experience pressure to demonstrate loyalty and not ignore the traditions and values – including the nomos – of their collective.


Nikos Koumoutzis
Nikos Koumoutzis is Associate Professor Law School at the University of Nicosia, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4362-2320
Article

Access_open Approach with Caution

Sunset Clauses as Safeguards of Democracy?

Journal European Journal of Law Reform, Issue 2 2021
Keywords emergency legislation, sunset clauses, post-legislative review, COVID-19
Authors Sean Molloy
AbstractAuthor's information

  In response to the COVID-19 pandemic, leaders across the globe scrambled to adopt emergency legislation. Amongst other things, these measures gave significant powers to governments in order to curb the spreading of a virus, which has shown itself to be both indiscriminate and deadly. Nevertheless, exceptional measures, however necessary in the short term, can have adverse consequences both on the enjoyment of human rights specifically and democracy more generally. Not only are liberties severely restricted and normal processes of democratic deliberation and accountability constrained but the duration of exceptional powers is also often unclear. One potentially ameliorating measure is the use of sunset clauses: dispositions that determine the expiry of a law or regulation within a predetermined period unless a review determines that there are reasons for extension. The article argues that without effective review processes, far from safeguarding rights and limiting state power, sunset clauses can be utilized to facilitate the transferring of emergency powers whilst failing to guarantee the very problems of normalized emergency they are included to prevent. Thus, sunset clauses and the review processes that attach to them should be approached with caution.


Sean Molloy
Dr Sean Molloy is a Lecturer in Law at Northumbria University.
Article

Access_open Invisible before the law

The legal position of persons with intellectual disabilities under the Dutch Care and Compulsion Act (Wzd) in light of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Journal Family & Law, June 2021
Keywords dicrimination, guardianship, incapacitated adults, legal (in)capacity
Authors F. Schuthof LLM
AbstractAuthor's information

  In the Netherlands, the use of involuntary treatment in the mental health care sector is governed by the Dutch Care and Compulsion Act (Wzd). This study examines the legal position of persons with intellectual disabilities under this Act. The Wzd is analyzed in light of the human rights standards of Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The findings of this study show that the Wzd does not meet the standards of Article 12 in several cases. The Wzd does not recognize the legal capacity of persons with intellectual disabilities, it continues to allow for substituted decision-making and support measures are not complemented by adequate safeguards. From a theoretical point of view, an imbalance between the protection of and the respect for the autonomy of persons with intellectual disabilities can be observed. This article formulates several recommendations in order to restore this balance.
  ---
  De Nederlandse Wet zorg en dwang (Wzd) ziet toe op de rechten van mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Dit artikel onderzoekt de juridische positie van mensen met een verstandelijke beperking ten aanzien van deze wet. De Wzd wordt geanalyseerd in relatie tot artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de Wzd in verschillende gevallen niet voldoet aan de normen van artikel 12 VRPH. Zo wordt onder andere de handelingsbekwaamheid, ofwel ‘legal capacity’, van mensen met een verstandelijke beperking niet erkend en blijft plaatsvervangende besluitvorming mogelijk. Vanuit theoretisch oogpunt is er sprake van een disbalans tussen de bescherming van en het respect voor de autonomie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit artikel doet daarom meerdere aanbevelingen om dit evenwicht te herstellen.


F. Schuthof LLM
Fiore Schuthof conducts research into better empowerment and protection of the elderly as a PhD student at Utrecht University (UU).
Article

Access_open We need to talk to Martha

Or: The desirability of introducing simple adoption as an option for long-term foster children in The Netherlands

Journal Family & Law, June 2021
Keywords Adoption, foster care, guardianship, parental responsibility, supervision orders for minors
Authors mr. dr. M.J. Vonk and dr. G.C.A.M. Ruitenberg
AbstractAuthor's information

  In this article you will be introduced to Martha. Martha will turn eighteen in a couple of weeks and is afraid of losing her foster family when she becomes an adult (I). You will be taken on a journey through the Dutch child protection system and recent research on the desirability of forging an additional legal instrument, such as the introduction of simple adoption, for children like Martha and her two families. The following questions will be answered: How do children like Martha end up in a foster family (II)? Who is responsible or who makes decisions about Martha’s care and future and what problems may occur? Five possible situations in long-term foster care will be discussed in this context on the basis of current law and research (III). Would simple adoption (eenvoudige adoptie) solve some of the problems discussed in the earlier section and thus be a feasible and desirable option for long-term foster children and their foster parents (IV)? At the end of this journey you will be invited to take a brief glance into the future in the hope that Martha’s voice will be heard (V).
  ---
  In dit artikel stellen we u voor aan Martha. Martha wordt over een paar weken achttien en is bang haar pleeggezin kwijt te raken als ze meerderjarig wordt. Aan de hand van het verhaal van Martha nemen we u mee op een reis langs het Nederlandse jeugdbeschermingsstelstel en langs recent onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe juridische mogelijkheid waarmee een band tussen Martha en haar beide families kan worden gevestigd: eenvoudige adoptie. De volgende vragen worden daarbij beantwoord: Hoe komen kinderen zoals Martha in een pleeggezin terecht? Wie is verantwoordelijk voor of mag beslissingen nemen over Martha’s opvoeding en toekomst en wat voor problemen kunnen zich daarbij voordoen? Zou eenvoudige adoptie een oplossing bieden voor een aantal van de problemen die worden besproken en daarmee een wenselijke oplossing zijn voor langdurige pleegkinderen en hun pleeggezinnen? Aan het einde van deze reis werpen we een korte blik op de toekomst in de hoop dat de stem van Martha gehoord zal worden.


mr. dr. M.J. Vonk
Machteld Vonk is associate professor at the Amsterdam Center for Family Law of the Private Law Department at VU University Amsterdam.

dr. G.C.A.M. Ruitenberg
Geeske Ruitenberg is assistant professor at the Amsterdam Center for Family Law of the Private Law Department at the VU University Amsterdam.
Article

Access_open Het classicistische politieke denken van Van Hogendorp

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2021
Keywords classicistisch politiek denken, constitutie, Van Hogendorp, Grondwet, politieke filosofie
Authors Alban Mik
AbstractAuthor's information

  Gijsbert Karel van Hogendorp is the auctor intellectualis of the 1818 Dutch constitution. It was his sketch for a new constitution that was used as a starting point for the deliberations of its original drafting committee. Van Hogendorp justifies his constitution as a restoration of the Burgundian constitution that applied before the Dutch Republic. In recent literature Van Hogendorp’s restorational argument is presented as an invention of tradition. In this article an alternative explanation is presented, namely that it is part of a form of classicist political thought that was common during the ancien régime. Van Hogendorp describes his constitution as a moderate monarchy, in which the three principles of monarchy, aristocracy and democracy are properly balanced. And he mainly defends this mixed regime by pointing out that it is a restoration of the old Burgundian constitution of the Netherlands. This way of reasoning is, as will be shown, typically classicistic.


Alban Mik
Alban Mik is onderzoeker aan de Afdeling Metajuridica, vakgroep Rechtsfilosofie van de Universiteit Leiden.
Article

Access_open What does it mean to be ‘illiberal’?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2021
Keywords Liberalism, Illiberalism, Illiberal practices, Extremism, Discrimination
Authors Bouke de Vries
AbstractAuthor's information

  ‘Illiberal’ is an adjective that is commonly used by scholars. For example, they might speak of ‘illiberal cultures’, ‘illiberal groups’, ‘illiberal states’, ‘illiberal democracies’, ‘illiberal beliefs’, and ‘illiberal practices’. Yet despite its widespread usage, no in-depth discussions exist of exactly what it means for someone or something to be illiberal, or might mean. This article fills this lacuna by providing a conceptual analysis of the term ‘illiberal practices’, which I argue is basic in that other bearers of the property of being illiberal can be understood by reference to it. Specifically, I identify five ways in which a practice can be illiberal based on the different ways in which this term is employed within both scholarly and political discourses. The main value of this disaggregation lies in the fact that it helps to prevent confusions that arise when people use the adjective ‘illiberal’ in different ways, as is not uncommon.


Bouke de Vries
Bouke de Vries is a postdoctoral research fellow at Umeå University and the KU Leuven.
Editorial

Access_open Where Were the Law Schools?

On Legal Education as Training for Justice and the Rule of Law (Against the ‘Dark Sides of Legality’)

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2021
Authors Iris van Domselaar
Author's information

Iris van Domselaar
Iris van Domselaar is associate professor in legal philosophy and legal ethics at the Amsterdam Law School, University of Amsterdam.
Article

Access_open Evaluative Mediation (Part I), an Analysis

Evaluative Mediation, Working Method or Not?

Journal Corporate Mediation Journal, Issue 1 2021
Keywords core values, evaluative mediation, method
Authors Martin Brink
AbstractAuthor's information

  The phenomenon of evaluative mediation has invited much debate among both scholars and mediators. At the heart of that debate is the question of a definition of mediation. Considering all prevailing schools of mediation, the conclusion was that doctrine will not be able to prevent that mediation will continue to occur in all kinds of shapes and forms.


Martin Brink
Martin Brink (Van Benthem & Keulen BV, advocaten en notariaat at Utrecht, the Netherlands), is Editor-in-Chief of this journal.

Martin Brink
Martin Brink (Van Benthem & Keulen BV, advocaten en notariaat at Utrecht, The Netherlands), is Editor in Chief of this Journal.
Article

What Roles Do Forgiveness and Reconciliation Play in Corporate Mediation?

The Relevance of Forgiveness in The Work of Mediators in the Field of Corporate Mediation

Journal Corporate Mediation Journal, Issue 1 2021
Keywords forgiveness, reconciliation, corporate mediation
Authors Klaartje Freeke
AbstractAuthor's information

  The terms forgiveness and reconciliation are not the most frequently used words at the corporate mediation table. However, having been a conflict advisor and mediator for the last 17 years in both corporate and criminal cases, I know that the phenomena of forgiveness and reconciliation exist in all domains. Forgiveness can be found in everyday life, in small gestures and words. While researching this article, I spoke to three corporate mediators to find out what forgiveness and reconciliation look like in their fields of work, and it turns out that they might indeed be more present than one might think.


Klaartje Freeke
C.R.H. (Klaartje) Freeke, attorney and mediator at Freeke & Monster, Amsterdam.
Article

Corporate Mediation and Company Law

State of the Art, Recent Trends and New Opportunities

Journal Corporate Mediation Journal, Issue 1 2021
Keywords corporate dispute, enforcement, mediation clause, stakeholders, sustainability, sustainable development
Authors Valentina Allotti
AbstractAuthor's information

  This article describes the legal framework on corporate mediation in Italy with a particular focus on the effects of the mediation clauses included in company by-laws. The available data on the use of corporate mediation indicate that such clauses are not commonly used. There is still resistance among the parties in a dispute to engage in dialogue through mediation, not only where corporate disputes are concerned. The author suggests that one way to expand the use of mediation would be to promote the introduction of mediation clauses in the articles of association of companies. She also suggests that recent trends in company law, notably the emergence of sustainability issues, related to the impact of business activity on the environment and society, and more broadly on human rights, may create new opportunities for the use of mediation to prevent and solve corporate-related disputes.


Valentina Allotti
Valentina Allotti is a Senior Legal Policy Officer, Capital Markets and Listed Companies Area, Assonime. Views expressed by the author are her own and do not necessarily represent those of Assonime.
Article

When No One Wants to Mediate, Call the Mediator!

A Pre-COVID-19 Case Study Takes on New Significance in a Post-pandemic World

Journal Corporate Mediation Journal, Issue 1 2021
Keywords reflective practice, pre-COVID-19, conflict navigator, enhanced collective perspective, board members
Authors Anna Doyle
AbstractAuthor's information


Anna Doyle
Anna (Walsh) Doyle is an International Mediator & CMJ Editorial Board member. She is also an external Mediator on the Global Mediation Panel at the Office of the Ombudsman for UN Funds and Programmes (independent contractor serving on an on-call basis).

Anna Doyle
Anna (Walsh) Doyle is an International Mediator & CMJ Editorial Board member. She is also an external Mediator on the Global Mediation Panel at the Office of the Ombudsman for UN Funds and Programmes (independent contractor serving on an on-call basis).

Martin Brink
Martin Brink (Van Benthem & Keulen BV, advocaten en notariaat at Utrecht, The Netherlands), is Editor in Chief of this Journal.

Min Reuchamps
Min Reuchamps is Professor of Political science at the Université catholique de Louvain (UCLouvain). His teaching and research interests are federalism and multilevel governance, democracy and its different dimensions, relations between language(s) and politics and, in particular, the role of metaphors, as well as participatory and deliberative methods.

Luana Russo
Luana Russo is an Assistant Professor in Quantitative Methods at the Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) of Maastricht University. Her research focuses on two main connected branches: political and electoral behaviors and quantitative methods. Her substantive research interests are in comparative politics, electoral and political behavior, polarization, political participation, electoral geography and quantitative methods. She holds a PhD from Scuola Superiore Sant’Anna (2011).
Showing 1 - 20 of 113 results
« 1 3 4 5 6
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.